Mặt trận tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh

NGUYỆT THU 07:00, 02/02/2024

Phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, năm 2023, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thông qua các chương trình hành động của Mặt trận, thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước giao. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc định hướng, củng cố niềm tin trong Nhân dân. 

MTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương các tập thể, tổ chức thành viên hoạt động tích cực năm 2023
MTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương các tập thể, tổ chức thành viên hoạt động tích cực năm 2023

Thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng dẫn của MTTQ Việt Nam cấp trên, chủ động xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Triển khai tuyên truyền thực hiện kế hoạch thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; về xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 21 của Trung ương. Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 53-CTr/TU ngày 10/3/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" trên địa bàn tỉnh; đồng thời tích cực vận động các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, đồng thuận thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng - hệ thống chính trị của địa phương.

Mặt trận tỉnh đã kịp thời hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền và phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tích cực tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia các hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh, theo dõi, giám sát, nắm tình hình, tập hợp báo cáo định kỳ, kịp thời tiếp nhận thông tin, phản ánh với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Điển hình như: “Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân”; “Giám sát việc giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trong triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025)”; “Giám sát việc đảm bảo kinh phí hoạt động cho Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng”; “Giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 7/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”; “Giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập”... 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bon Yô Soan chia sẻ: MTTQ các cấp trong tỉnh năm qua đã làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phổ biến, tuyên truyền để nhân dân nắm bắt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật mới của Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương; vận động Nhân dân phát huy dân chủ, tham gia bày tỏ chính kiến; lắng nghe, tập hợp những kiến nghị, nguyện vọng thiết thực của Nhân dân để phản ánh, đóng góp cho cấp ủy, chính quyền về xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương. Hướng dẫn, phát huy vai trò Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công trình, dự án ở các địa phương, cơ sở.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); tham gia góp ý các dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền... Tổ chức tốt các hoạt động tôn vinh “Gương sáng đời thường” trong các tầng lớp Nhân dân lần thứ II, giai đoạn 2018-2023 ở cấp huyện và tỉnh. Qua đó, góp phần định hướng, lan toả cách sống đẹp, tinh thần tích cực đóng góp, dựng xây quê hương Lâm Đồng ngày một vững mạnh.