Ðam Rông tập trung chuẩn bị đại hội Ðảng bộ các cấp

08:10, 29/10/2019

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Ðam Rông, bắt đầu từ tháng 1/2020 tiến hành đại hội chi bộ, tháng 4/2020 đại hội các tổ chức cơ sở đảng và trong khoảng tháng 7 - 8/2020 Ðại hội Ðảng bộ huyện.

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Ðam Rông, bắt đầu từ tháng 1/2020 tiến hành đại hội chi bộ, tháng 4/2020 đại hội các tổ chức cơ sở đảng và trong khoảng tháng 7 - 8/2020 Ðại hội Ðảng bộ huyện.
 
Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông thông qua đề án nhân sự Đảng ủy các xã. Ảnh: L.H.T
Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông thông qua đề án nhân sự Đảng ủy các xã. Ảnh: L.H.T
 
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Minh Thức - Bí thư Huyện ủy Đam Rông khẳng định, mặc dù còn những khó khăn nhất định, song công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp của Đam Rông đảm bảo tiến độ. Sau khi hoàn thành việc tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35 - CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 96 - KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đam Rông đã tiến hành thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, đồng thời thành lập các tổ công tác xuống cơ sở nắm tình hình để hướng dẫn tổ chức triển khai công tác chuẩn bị đại hội Đảng. Theo kế hoạch, bắt đầu từ tháng 1/2020 sẽ tiến hành đại hội chi bộ, tháng 4/2020 đại hội các tổ chức cơ sở đảng và trong khoảng tháng 7 - 8/2020 tiến hành Đại hội Đảng bộ huyện Đam Rông. Hiện tại, hệ thống chính trị huyện Đam Rông đang tập trung cho công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp.
 
Bí thư Huyện ủy Trần Minh Thức cho biết, để chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông đã ban hành Kế hoạch số 94-KH/HU ngày 28/8/2019 nhằm cụ thể hóa các bước công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tại địa phương. Trong đó, xác định công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp phải bảo đảm ổn định, an toàn, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, thời gian theo quy định. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm.
 
Đối với công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, báo cáo chính trị của chi bộ, đảng bộ phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh…; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm. Đồng thời, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng của cấp trên, cũng như điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Về công tác chuẩn bị nhân sự, Đam Rông tuân thủ nghiêm túc các quy định và hướng dẫn của cấp trên. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước… Ngoài ra, bảo đảm mỗi đồng chí thường trực cấp ủy không giữ quá 2 chức danh trong các chức danh chủ chốt; phải bảo đảm cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi đối với cấp huyện và dưới 35 tuổi đối với cấp xã); Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Đảng ủy các xã đổi mới không dưới 1/3 ủy viên và cơ cấu ba độ tuổi; và bảo đảm giảm khoảng 5% số lượng cấp ủy viên cấp huyện so với số lượng cấp ủy viên nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
 
Cũng theo đồng chí Trần Minh Thức, đến lúc này về cơ bản công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới các cấp của Đam Rông đạt yêu cầu, đủ về số lượng (số dôi đạt từ 1,8 - 2 lần), đảm bảo về chất lượng, tiêu chuẩn (trình độ học vấn, lý luận chính trị)… Bên cạnh tuân thủ các quy định, mục tiêu của Đam Rông trong nhiệm kỳ mới là phấn đấu tỷ lệ cấp ủy viên nữ đạt từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Huyện ủy, khuyến khích cơ cấu cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã; tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi đối với cấp huyện và dưới 35 tuổi đối với cấp xã) đạt từ 10% trở lên; tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân tộc và điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
Tuy nhiên, thực tế ở Đam Rông hiện nay, một số trường hợp cán bộ cơ sở đang nắm giữ các chức danh chủ chốt và còn thời gian công tác (trên 30 tháng), nhưng theo quy định mới về trình độ học vấn (cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2015 - 2020 yêu cầu trình độ trung cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 yêu cầu trình độ đại học) thì không đủ tiêu chuẩn đưa vào quy hoạch các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là điều mà Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông đang băn khoăn trong công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
LÊ HỮU TÚC