Đam Rông: Gần 50 đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị

06:10, 25/10/2019

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đam Rông tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đợt 2, năm 2019 cho gần 50 đảng viên mới...

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đam Rông tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đợt 2, năm 2019 cho gần 50 đảng viên mới. Trong thời gian 5 ngày (22-26/10), học viên được quán triệt và trang bị những kiến thức về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, cũng như xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 
 
Qua lớp học, nhằm giúp đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như nắm được những nhiệm vụ của người đảng viên, trên cơ sở đó mỗi đảng viên có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
LÊ TUẤN