Chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

06:11, 05/11/2019

Cùng với việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, thời gian qua, Đảng ủy Khối cũng tăng cường triển khai thực hiện đảm bảo các quy định, hướng dẫn của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ;...

Cùng với việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, thời gian qua, Đảng ủy Khối cũng tăng cường triển khai thực hiện đảm bảo các quy định, hướng dẫn của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về công tác chính trị nội bộ, phát triển đảng viên; các biện pháp nâng cao chất lượng chính trị, củng cố, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ). Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện đảm bảo kế hoạch, đúng quy trình, quy định của Đảng.
 
Đồng chí Vũ Kim Sinh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trong khối đợt 2/9/2019
Đồng chí Vũ Kim Sinh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trong khối đợt 2/9/2019
 
Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh hiện có 73 TCCSĐ trực thuộc, gồm 42 chi bộ cơ sở và 31 đảng bộ cơ sở (2 đảng bộ bộ phận và 216 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở), với trên 2.700 đảng viên.  
 
Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, thời gian qua, công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Đảng được Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các TCCSĐ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các TCCSĐ nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên, phân công nhiệm vụ và thường xuyên giáo dục đảng viên, nêu cao kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu trong rèn luyện, phấn đấu, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Công tác củng cố, sắp xếp tổ chức đảng được triển khai tích cực; công tác quản lý đảng viên, phát triển đảng viên được quan tâm đúng mức; chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên, nhất là trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. 
 
Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Khối kết nạp 87 đảng viên mới (đạt 72,5% kế hoạch năm), xét chuyển đảng chính thức 116 đảng viên dự bị; chuyển sinh hoạt đảng đi cho 164 lượt đảng viên, tiếp nhận chuyển sinh hoạt đảng đến 58 lượt đảng viên; cấp Thẻ đảng viên cho 47 đảng viên; đề nghị tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2, 19/5, 2/9 cho 13 đồng chí...
 
Xác định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật là việc làm thường xuyên, Đảng ủy Khối và các đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở chú trọng thực hiện đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên theo kế hoạch. Thời gian qua, toàn Đảng bộ đã kiểm tra 28 tổ chức đảng, 145 đảng viên. Nội dung kiểm tra chủ yếu về việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) gắn với đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 15 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thu, nộp đảng phí, việc quản lý sử dụng nguồn tài chính Đảng. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 3 tổ chức đảng (1 chi bộ cơ sở, 2 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở), có 3 đảng viên bị thi hành kỷ luật trong mốc thời gian kiểm tra (khiển trách 2, cảnh cáo 1). Qua kiểm tra, các tổ chức đảng cơ bản thực hiện đảm bảo quy định, phương châm, nguyên tắc thi hành kỷ luật trong Đảng. 
 
Tuy đạt một số kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhưng qua 9 tháng đầu năm các mặt công tác trong Đảng bộ Khối vẫn còn tồn tại một số khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục. Trong đó, cần sớm có biện pháp khắc phục là: Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số nơi chưa chú trọng đánh giá, kiểm tra, đôn đốc. Việc xây dựng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến ở một số đơn vị chưa thật sự có hiệu quả cao. Một số TCCSĐ chậm triển khai và còn lúng túng trong tổ chức thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ... 
 
Hiện nay, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy Khối tập trung là tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và Nghị quyết số 16-NQ/TU về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 của Tỉnh ủy...; lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng của các TCCSĐ trực thuộc và Đảng bộ Khối... Cùng với một số nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo các tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ tại các TCCSĐ trực thuộc; đánh giá xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ theo quy định. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng TCCSĐ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và đội ngũ cấp ủy viên cơ sở; lãnh đạo tăng cường vai trò các TCCSĐ trong công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên. Một nhiệm vụ quan trọng nữa là Đảng ủy Khối sẽ thực hiện hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, kiểm tra dấu hiệu vi phạm theo các quyết định, kế hoạch đã triển khai. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy các tổ chức đảng, cũng như đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện tiêu cực.
 
LAN HỒ