Không ngừng phát triển nhận thức, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội

06:11, 07/11/2019

Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Bôn-sê-vích, cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga (7/1/1917) thắng lợi, đánh dấu bước đột phá vĩ đại mở đầu thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội...

Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Bôn-sê-vích, cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga (7/1/1917) thắng lợi, đánh dấu bước đột phá vĩ đại mở đầu thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội (CNXH). Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, làm thức tỉnh hàng chục triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa thế”. 102 năm trôi qua, cuộc cách mạng này vẫn là một trong những sự kiện lớn nhất trong lịch sử cận đại, một cuộc cách mạng xóa bỏ chế độ người bóc lột người, đem lại quyền làm chủ cho nhân dân lao động và hòa bình cho các dân tộc trên thế giới.
 
Cách mạng Tháng Mười minh chứng vai trò và sức mạnh to lớn của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong việc liên minh, tự giải phóng mình khỏi áp bức, bóc lột. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười đã dạy cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới nhiều bài học hết sức quý báu, bảo đảm cho sự nghiệp giải phóng triệt để của giai cấp công nhân và của cả loài người”. 
 
Đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười, các dân tộc bị áp bức trên thế giới đã vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc và lựa chọn con đường XHCN để xây dựng đất nước.
 
Cách mạng Tháng Mười đã có ảnh hưởng to lớn tới quá trình hình thành và phát triển của sự nghiệp cách mạng nước ta. Luận cương của Lênin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa là cơ sở rất quan trọng để anh thanh niên đang đi tìm đường cứu nước Nguyễn Tất Thành bùng cháy niềm tin và tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào công nhân, phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị những điều kiện để thành lập Đảng. Mùa Xuân năm 1930, Người đã sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng Cương lĩnh đấu tranh cách mạng giành độc lập cho dân tộc và phát triển đất nước theo con đường XHCN. Trên cơ sở đó, Đảng đã phát triển hoàn chỉnh đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần tự lực, tự cường quyết đem sức tự thân giải phóng cho ta đã làm nên thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thành lập Nhà nước Dân chủ Nhân dân ở Việt Nam. Cuộc cách mạng đó đã phát triển sáng tạo những kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười về đấu tranh giành và giữ chính quyền, về khởi nghĩa toàn dân, vũ trang toàn dân, về tình thế và thời cơ cách mạng, về vai trò lãnh đạo của Đảng ở thời điểm có tính bước ngoặt của lịch sử. 
 
Từ Cách mạng Tháng Mười Nga cách đây hơn một thế kỷ đến thực tiễn cách mạng Việt Nam có thể nhận thức rõ nhiều bài học rất quan trọng. Trong đó, nổi bật là phải chú trọng xây dựng một Đảng chân chính cách mạng và bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Theo Lênin, Đảng cầm quyền phải chống những biểu hiện kiêu ngạo, phải ra sức học tập, mỗi người cộng sản phải biết làm giàu trí tuệ của mình bằng tổng số những tri thức mà nhân loại đã tạo ra. Phải siết chặt kỷ luật của Đảng, chống những biểu hiện phóng túng, vô kỷ luật. Đảng phải vì Nhân dân, được Nhân dân ủng hộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng xây dựng Đảng kiểu mới theo tư tưởng của Lênin. Trong công cuộc đổi mới, Đảng ta đã từng bước khắc phục bệnh chủ quan, duy ý chí, giáo điều, chú trọng nhận thức và vận dụng đúng đắn quy luật khách quan phù hợp với thực tiễn Việt Nam, tăng cường sức chiến đấu, nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng. Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Hội nghị đã đề ra bốn nhóm giải pháp kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, tiêu cực trong Đảng. Cùng với tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng và tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, Trung ương nhấn mạnh giải pháp rất quan trọng: “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức của Đảng; cán bộ, đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, chính xác, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng. Cấp ủy các cấp chỉ đạo nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; đồng thời, tiến hành rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng”.
 
Từ những kinh nghiệm, bài học của Cách mạng Tháng Mười Nga và quá trình cách mạng XHCN ở các nước, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng phát triển nhận thức, tăng cường tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận nhằm xây dựng thành công CNXH, đưa đất nước tự tin hội nhập, phát triển nhanh, bền vững.
 
LAN HỒ