Cách mạng Tháng Mười Nga và sự vận dụng vào thực tiễn Cách mạng Việt Nam

09:11, 07/11/2019

(LĐ online) - Hơn một thế kỷ đi qua; song, cuộc cách mạng vĩ đại nhất của thế kỷ XX - Cách mạng Tháng Mười Nga (năm 1917) - sự ra đời nước Nga Xô viết, Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới; làm thay đổi hoàn toàn cục diện thế giới và vận mệnh của nhiều quốc gia, dân tộc, trong đó có cách mạng Việt Nam mãi mãi là mốc son chói lọi...

(LĐ online) - Hơn một thế kỷ đi qua; song, cuộc cách mạng vĩ đại nhất của thế kỷ XX - Cách mạng Tháng Mười Nga (năm 1917) - sự ra đời nước Nga Xô viết, Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới; làm thay đổi hoàn toàn cục diện thế giới và vận mệnh của nhiều quốc gia, dân tộc, trong đó có cách mạng Việt Nam mãi mãi là mốc son chói lọi...
 
Ý nghĩa Cách mạng Tháng Mười Nga 
 
Đầu năm 1917, nước Nga lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Chế độ Nga hoàng gây ra bao nhiêu đau khổ cho nhân dân Nga, phải đánh đổ Nga Hoàng là “lối thoát” duy nhất. Ngày 26-2-1917, theo lịch cũ nước Nga (tức 11/3/1917), dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vic, công nhân tiến hành khởi nghĩa vũ trang và giành thắng lợi, chế độ quân chủ chuyên chế Nga Hoàng hoàn toàn sụp đổ.
 
Sau cách mạng dân chủ tư sản tháng 2-1917, ở Nga tồn tại hai chính quyền song song: Chính phủ lâm thời tư sản và Xô viết các đại biểu công nhân và binh sĩ. Trước tình hình đó, V.I.Lênin và Đảng Bôn-sê-vic xác định cách mạng Nga là chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa (XHCN).
 
Tối ngày 3-4-1917 (tức 16/4/1917), Lênin về nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Nga. Đêm 24-10-1917 (tức đêm 6/11/1917), khởi nghĩa vũ trang nổ ra ở thủ đô Petrograd. Ngày 25-10-1917 (tức 7/11/1917), giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vic đã làm nên cuộc cách mạng XHCN vĩ đại đầu tiên trên thế giới - Cách mạng Tháng Mười.
 
Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi đã mở ra cơ hội để hiện thực hóa lý tưởng của chủ nghĩa xã hội khoa học là giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người, lập ra nhà nước Nga xô-viết - nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, xây dựng một chế độ xã hội mới do nhân dân lao động làm chủ. 
 
Cách mạng tháng Mười Nga là sự kiện vĩ đại đánh dấu một mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại, xóa bỏ các giai cấp bóc lột, tư sản, địa chủ và chế độ người bóc lột người, đưa giai cấp vô sản trở thành giai cấp đứng đầu và làm chủ xã hội. Cách mạng tháng Mười Nga đã mở ra một bước ngoặt căn bản trong lịch sử loài người, từ thế giới tư bản chủ nghĩa sang thế giới XHCN, mở ra một thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.
 
Ngay sau khi giành được chính quyền, Chính phủ công - nông - binh do Lênin đứng đầu đã ban hành “Sắc lệnh hòa bình” và “Sắc lệnh ruộng đất”, các chính sách: ngày làm việc 8 giờ, giáo dục và chữa bệnh không mất tiền, nam nữ bình quyền, các dân tộc có quyền bình đẳng, tự do tín ngưỡng…
 
Sự vận dụng Cách mạng Tháng Mười Nga vào thực tiễn Việt Nam
 
Cách mạng tháng Mười Nga đã tạo ra một làn sóng mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào cách mạng giải phóng dân tộc đối với các nước thuộc địa ở châu Á, Phi, châu Mỹ Latinh; tác động to lớn và sâu sắc đối với sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; cổ vũ, khích lệ tinh thần đấu tranh giành độc lập của các dân tộc bị áp bức để giai cấp vô sản thực hiện thành công cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ.
 
Cách mạng tháng Mười Nga đã chỉ ra con đường giải phóng dân tộc của cách mạng Việt Nam. Đầu thế kỷ XX, các phong trào yêu nước ở Việt Nam đều bị thất bại vì không có đường lối cứu nước đúng đắn. Giữa lúc đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, sau gần 10 năm bôn ba tìm con đường cứu nước đã tiếp thu được ánh sáng của Cách mạng tháng Mười. Người đã tiếp cận Luận cương của Lênin “Về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa”. Chính từ bản luận cương này, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước, giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Điều đó được thể hiện rõ trong tác phẩm “Đường Kách mệnh” (năm 1927). Trong tác phẩm này, Người khẳng định: “Chỉ có đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười - con đường duy nhất đúng đắn - cách mạng Việt Nam mới giành được độc lập, tự do thực sự”. Nguyễn Ái Quốc đã viết: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.
 
 Nguyễn Ái Quốc sớm nắm bắt được cốt lõi trong tư tưởng của Lênin: vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại. Người khẳng định, muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản; gắn mục tiêu độc lập dân tộc với CNXH, gắn cách mạng Việt Nam với xu thế thời đại.
 
Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), Đảng ta đã khẳng định đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH. Dưới ánh sáng soi đường của Cách mạng Tháng Mười Nga, với đường lối đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ và đã giành được những thắng lợi vĩ đại trong lịch sử đấu tranh của dân tộc: Cách mạng tháng Tám thành công (năm 1945), lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; lãnh đạo nhân dân chống thực dân Pháp xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (năm 1954); đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc; thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước (từ năm 1986 đến nay)...
 
Những bài học kinh nghiệm từ Cách mạng tháng Mười Nga về vai trò lãnh đạo của giai cấp vô sản; về xây dựng đảng kiểu mới của giai cấp công nhân; về thiết lập và củng cố khối liên minh công nông; về phương pháp bạo lực cách mạng; về xây dựng Nhà nước chuyên chính vô sản…đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn cách mạng Việt Nam và đã mang lại những thành công lớn trong quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.
 
Hiện nay, cuộc đấu tranh bảo vệ giai cấp, dân tộc trên thế giới diễn ra phức tạp. CNXH đứng trước những khó khăn, thử thách; sự kiện chính trị xảy ra ở Liên Xô và các nước Đông Âu; trước sự xuyên tạc, đả phá chủ nghĩa Mác - Lênin của các thế lực thù địch, phản động…Dù thế giới có nhiều biến động, đổi thay, Cách mạng Tháng Mười vẫn mãi mãi là biểu tượng sáng ngời về khát vọng và sức mạnh của CNXH. Việt Nam tiếp tục kiên định con đường đi lên CNXH mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn. 
 
V.I. Lênin đã cảnh báo “Giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền còn khó hơn”. Vận dụng Cách mạng Tháng Mười Nga vào thực tiễn cách mạng Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN hiện nay đã và đang là nhiệm vụ thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta…
 
THANH HỒNG