Hồ Chủ tịch, người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta (*)

06:01, 30/01/2020

LTS - Ngày 11-3-1951, trên số Báo Nhân Dân đầu tiên, đồng chí Tổng Bí thư TRƯỜNG CHINH có bài báo "Hồ Chủ tịch, người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta". Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài báo này.

LTS - Ngày 11-3-1951, trên số Báo Nhân Dân đầu tiên, đồng chí Tổng Bí thư TRƯỜNG CHINH có bài báo “Hồ Chủ tịch, người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta”. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài báo này.
 
Nguồn: baotanghochiminh.vn
Nguồn: baotanghochiminh.vn
 
Các đồng chí thân mến,
 
Chúng ta lập được thành tích cách mạng như ngày nay là nhờ biết bao đồng chí, biết bao chiến sĩ đã hy sinh cho cách mạng, biết bao đảng viên và quần chúng đã vượt qua mọi gian khổ, khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng do Ðảng đề ra. Song một phần quan trọng là nhờ công lao vĩ đại của Hồ Chủ tịch, người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Ðảng ta.
 
Hồ Chủ tịch đã thành lập Thanh niên Cách mạng đồng chí hội, một tổ chức tiền bối của Ðảng cộng sản Ðông Dương.
 
Hồ Chủ tịch đã thống nhất ba tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam: Ðông Dương cộng sản đảng (Bắc Bộ), Ðông Dương cộng sản liên đoàn (Trung Bộ) và An Nam cộng sản đảng (Nam Bộ) thành Ðảng cộng sản Việt Nam, sau đổi ra Ðảng cộng sản Ðông Dương.
 
Từ ngày Ðảng cộng sản Ðông Dương ra đời, dù ở ngoài nước hoặc ở trong nước, Người luôn luôn săn sóc đến Ðảng, rèn luyện Ðảng thành một đảng cách mạng kiểu mới của giai cấp công nhân, lãnh đạo Ðảng vượt mọi khó khăn, nguy hiểm, giành thắng lợi này đến thắng lợi khác.
 
Người rèn luyện cán bộ, đảng viên. Người nêu gương cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, nêu gương kiên quyết đấu tranh, trung thành rất mực với Ðảng, với giai cấp và dân tộc; nêu gương tích cực, nhẫn nại, giản dị và khiêm tốn.
 
Người dạy ta đoàn kết toàn Ðảng, thương yêu đồng chí, săn sóc cán bộ, vì cán bộ là vốn quý nhất.
 
Người dạy ta giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc để kháng chiến lâu dài.
 
Người dạy ta dùng phê bình và tự phê bình để đấu tranh tư tưởng trong Ðảng và trong Mặt trận dân tộc thống nhất.
 
Người dạy ta tác phong thận trọng điều tra, nghiên cứu vấn đề, đi sát phong trào quần chúng, tránh quan liêu, mệnh lệnh.
 
Người dạy chúng ta kết hợp nhiệt tình cách mạng với óc thực tế cách mạng trong mọi công tác.
 
Người dạy chúng ta gần gũi quần chúng, tin ở quần chúng, học quần chúng nhưng lãnh đạo quần chúng, xung phong, làm gương mẫu cho quần chúng, chứ không theo đuôi quần chúng.
 
Người dạy chúng ta muốn gần dân phải nói và viết hợp với trình độ trung bình của quần chúng nhân dân. Muốn lãnh đạo dân, phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu.
 
Người dạy ta luôn luôn nắm lấy khâu chính của sợi dây chuyền công tác, tập trung tinh thần và lực lượng vào đó, kiên quyết làm cho bằng được để tiến lên.
 
Người dạy chúng ta kết hợp tinh thần yêu nước nồng nàn với tinh thần quốc tế vô sản chân chính.
 
Ðiều mà Người dạy ta lớn hơn hết là luôn luôn kết hợp lý luận với thực tiễn, đem chủ nghĩa Mác - Lê-nin vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh nước ta.
 
Thấm nhuần cao độ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Người vận dụng đúng đắn chủ nghĩa đó trong mỗi trường hợp: luôn luôn phối hợp tính cứng rắn về nguyên tắc với tính mềm dẻo về sách lược; không vì lợi ích thiển cận nhất thời mà nhìn trệch mục đích cách mạng.
 
Người dạy ta làm thế nào cho Ðảng, khi định ra những khẩu hiệu và chính sách, không căn cứ vào những công thức đã học thuộc lòng mà căn cứ vào những điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, vào hoàn cảnh cụ thể trong nước và ngoài nước; chú trọng tổng kết kinh nghiệm của nước mình, đồng thời học hỏi có chọn lọc kinh nghiệm của các nước khác.
 
Người dạy chúng ta mỗi khi tình hình đổi mới, điều kiện mới của cuộc vận động cách mạng đã nảy sinh, hàng ngũ kẻ thù và hàng ngũ bạn đồng minh của cách mạng đã có chỗ biến hóa, thì phải lập tức xem xét lại chủ trương, chính sách và khẩu hiệu cách mạng, căn cứ vào tình hình mới mà định phương châm, chiến lược và sách lược, không nên bám lấy những khuôn khổ cũ kỹ và lỗi thời.
 
Trong mỗi bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam, ta thấy Hồ Chủ tịch gạt tay lái một cái rất mau lẹ. Nhờ đó, con tàu của Ðảng vượt được bao cơn phong ba, bão táp, tránh được bao mỏm đá ghềnh để lướt tới đích. Làm được như thế là vì Người luôn luôn nắm vững kim chỉ nam của chúng ta: chủ nghĩa Mác - Lê-nin.
 
Chúng ta phải ra sức học tập Hồ Chủ tịch, người thầy của cách mạng Việt Nam, đoàn kết, nhất trí, tập hợp chung quanh Người, luôn luôn giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, hoàn thành giải phóng dân tộc, phát triển dân chủ nhân dân, tiến tới chủ nghĩa xã hội.
 
Kết luận
 
Các đồng chí thân mến,
 
Muốn cho cách mạng thành công, kháng chiến thắng lợi, chúng ta phải ra sức củng cố Mặt trận dân tộc thống nhất, củng cố quân đội nhân dân, củng cố chính quyền nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế. Song điều quan trọng nhất là phải củng cố Ðảng thành một đảng trong sạch và vững mạnh, có đường lối mác-xít lê-nin-nít, có cương lĩnh đúng đắn hợp với điều kiện mới của cách mạng nước ta, để lãnh đạo toàn dân kháng chiến, đánh bại quân xâm lược, hoàn thành sự nghiệp độc lập và thống nhất dân tộc, bước mạnh trên con đường dân chủ nhân dân, tiến tới chủ nghĩa xã hội.
 
Khó khăn còn nhiều. Chúng ta không chủ quan, tự mãn. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Hồ Chủ tịch, nhất định chúng ta sẽ toàn thắng.
 
(*) Trường Chinh tuyển tập, I (1937-1954), Nxb Sự thật, Hà Nội 1987, tr.566.
 
(Theo nhandan.com.vn)