90 năm chặng đường lịch sử vẻ vang

09:01, 31/01/2020

(LĐ online) - Sáng 31/1/2020, Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam...

(LĐ online) - Sáng 31/1/2020, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các ban Đảng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang và các đồng chí đảng viên lão thành…
 

 

Lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh dự lễ kỷ niệm
Lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh dự lễ kỷ niệm

 

Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang dự lễ kỷ niệm
Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang dự lễ kỷ niệm
 
Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên; tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 90 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta; củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân ta đối với Đảng, với chế độ; khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đặc biệt là việc giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc cho thế hệ trẻ nhằm nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 
 

 

 
Với tấm lòng biết ơn và tri ân sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn lễ kỷ niệm
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn lễ kỷ niệm

 


https://youtu.be/GakBS5x-D1M

 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đọc diễn văn ôn lại chặng đường gian nan, nhưng hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam, với những điểm nhấn:
 
“…Cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân cướp nước và phong kiến tay sai. Các phong trào diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy khí phách bất khuất và sáng ngời tinh thần yêu nước, nhưng tất cả đều không thành công, vì thiếu một đường lối đúng, thiếu phương pháp đấu tranh thích hợp và nhất là chưa có một tổ chức lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đấu tranh cách mạng.
 
Trong hoàn cảnh lịch sử đó, đồng chí Nguyễn Ái Quốc với tinh thần yêu nước cháy bỏng, đã bôn ba khắp năm châu, bốn bể để tìm đường cứu nước, cứu dân và Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Người khẳng định: "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản". Người đã truyền bá lý luận Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, từng bước chuẩn bị những điều kiện về tư tưởng, lý luận, chính trị và tổ chức để thành lập một đảng cách mạng chân chính. 
 
Đại diện các dân tộc dự lễ kỷ niệm
Đại diện các dân tộc dự lễ kỷ niệm
 
Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của Người, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam khi đó là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã họp Hội nghị hợp nhất thành một Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thảo luận và thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, đồng thời định kế hoạch lập Ban Chấp hành Trung ương lâm thời. Các văn kiện trên đã xác định nhiệm vụ cách mạng Việt Nam là đánh đổ đế quốc và phong kiến tay sai, lập ra Chính phủ của Nhân dân, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, Nhân dân được sống tự do, hạnh phúc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp Nhân dân Việt Nam, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở nước ta, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối chính trị, là bước chuẩn bị đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam. 
 
Các thế hệ lãnh đạo và cựu chiến binh các huyện tham dự lễ kỷ niệm
Các thế hệ lãnh đạo và cựu chiến binh các huyện tham dự lễ kỷ niệm
 
Qua gần 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi sâu sắc, toàn diện đất nước. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, chịu hậu quả nặng nề của nhiều năm chiến tranh, lại bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã vượt lên trở thành nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình; tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và mở rộng; đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động đối ngoại không ngừng được mở rộng, uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định, nâng cao. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được nâng lên. Những thắng lợi vĩ đại trong 90 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động về sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và sức mạnh to lớn của Nhân dân ta. 
 
Nhìn lại chặng đường 90 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta tự hào khẳng định, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng “Đảng ta thật là vĩ đại”; “Công ơn Đảng thật là to. Lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng”.
 
Gắn liền với những trang sử hào hùng oanh liệt của Đảng ta, dân tộc ta, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã vượt qua gian nan, thử thách để giành được những thành tích trong chiến đấu và lao động sản xuất, góp phần vào thắng lợi chung trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.
 
90 năm qua, từ Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của Lâm Đồng, chỉ mới có 3 đảng viên, được thành lập vào tháng 4 năm 1930 tại Khách sạn Palace thuộc thành phố Đà Lạt; đến nay, Đảng bộ tỉnh không ngừng lớn mạnh, với 18 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; 764 tổ chức cơ sở đảng; 3.275 chi bộ trực thuộc; 46.265 đảng viên, chiếm tỷ lệ khoảng 3,5% dân số toàn tỉnh. 

 

Thế hệ trẻ tham dự lễ kỷ niệm
Thế hệ trẻ tham dự lễ kỷ niệm
 
Đảng bộ tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vận dụng sáng tạo các cơ chế, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; tận dụng và phát huy tốt nội lực, đồng thời thu hút các nguồn lực bên ngoài để đầu tư phát triển. Đưa Lâm Đồng từ một tỉnh nghèo, chậm phát triển với tỷ lệ hộ nghèo cao hơn và thu nhập bình quân thấp hơn cả nước, từ năm 2010 đã bước sang giai đoạn phát triển nhanh và bền vững. Đến nay, quy mô kinh tế GRDP chiếm 1,39% cả nước và 30% khu vực Tây nguyên, tiệm cận với mặt bằng phát triển chung của khu vực Đông nam bộ và là tỉnh phát triển nhất của khu vực Tây nguyên. GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước (năm 2019 đạt 66,7 triệu đồng); tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, hiện chỉ còn 1,35%. 
 
Những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta đã đạt được là rất đáng tự hào. Nhưng bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta nhận thức sâu sắc rằng, Lâm Đồng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước. Để xứng đáng truyền thống 90 mùa xuân vinh quang của Đảng, đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo hơn nữa, tiếp tục tạo bước chuyển biến về mọi mặt trong quá trình xây dựng và phát triển Lâm Đồng trong thời kỳ mới.
 
Ôn lại truyền thống 90 năm vẻ vang, hào hùng của Đảng, chúng ta càng tự hào với một Đảng anh hùng của một dân tộc anh hùng, đã lãnh đạo Nhân dân ta vượt qua bao thác ghềnh, lập nên những kỳ tích lịch sử, làm rạng rỡ non sông Việt Nam. Nhân dịp này, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng quyết tâm xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững…”.
 
Đồng chí Nguyễn Hoài Bão - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại lễ kỷ niệm
Đồng chí Nguyễn Hoài Bão - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại lễ kỷ niệm
 
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Hoài Bão - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, đại diện cho các đồng chí cán bộ, lão thành cách mạng của tỉnh bày tỏ niềm vui của lớp người đi trước về những thành tựu của tỉnh Lâm Đồng những năm qua về xây dựng chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh... được dân tin tưởng. Hôm nay, cũng là niềm vui lớn khi chúng tôi được gặp lại các bậc cha chú, cô, dì, anh chị lớn tuổi đã từng công tác, xin trân trọng, giữ gìn những cống hiến cho Tổ quốc, cho Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, và dìu dắt thế hệ chúng tôi…
 
https://youtu.be/nYcM5c0IDEI
 
Đồng chí Nguyễn Hoài Bão cũng tràn đầy hy vọng ở tương lai, với đội ngũ thanh niên giàu tri thức, yêu nước và lòng tự hào dân tộc; những người sẽ là chủ tương lai của đất nước, dám nghĩ, dám làm, dám hành động…  Thay mặt lớp người đi trước, đồng chí tâm sự 3 điều với lớp trẻ mà đồng chí đã đúc rút. “Một là, Đời người giống như một phân số, mà tử số là giá trị thật, mẫu số là giá trị người ta nói về mình; giá trị mẫu số càng to, giá trị phân số càng thấp, mẫu số vô tận thì giá trị phân số về 0. Vì vậy, tuổi trẻ phải luôn luôn khiêm tốn. Hai là, Chúng ta bước vào nền kinh tế thị trường, nhưng xin các bạn trẻ nhớ cho tiền bạc không phải là tất cả, nhưng muốn làm gì cũng phải có tiền, tiêu tiền là văn hóa. Ba là, Tuổi trẻ mà không biết truyền thống cha ông, thì đất nước đó không thể nào tiến lên được…”.
 
Đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu tại lễ kỷ niệm
Đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu tại lễ kỷ niệm
 
Đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đại diện cho thế hệ trẻ tỉnh Lâm Đồng, nói lên suy nghĩ, niềm tin cũng như sự quyết tâm của thế hệ trẻ tỉnh nhà trước Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng chí khẳng định tuổi trẻ tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp nối và giữ vững truyền thống cha ông, trở thành những người chủ tương lai của đất nước, giàu nghị lực, mạnh thể chất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng là lực lượng xung kích trên tất cả các lĩnh vực, tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội,… rèn luyện đội ngũ kế cận cho Đảng, đáp lại niềm tin yêu, kỳ vọng của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh…

https://youtu.be/6mnblRU5aa4
 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên
 
90 năm qua, từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam, Lâm Đồng cùng với các địa phương trong cả nước đã ra sức thi đua và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội và an ninh, quốc phòng, khẳng định sự phát triển của Đảng bộ và nhân dân các dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua… 
 
Để có được những kết quả đáng trân trọng như vậy đã có lớp lớp các thế hệ cha anh, các anh hùng liệt sỹ, các bậc lão thành cách mạng đã cống hiến và hy sinh xương máu của mình để xây dựng một quê hương Lâm Đồng giàu đẹp; trong đó, có sự cống hiến của những đảng viên kỳ cựu là bậc lão thành cách mạng, đến nay đã được 70, 65, 60, 55 tuổi Đảng. Đặc biệt, trong Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay, có 7 đồng chí được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 24 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 17 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 3/2/2020.
 
Đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh trao Huy hiệu Đảng
Đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

 

Đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huy hiệu Đảng
Đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

 

Đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng
Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên
 
Buổi Lễ kỷ niệm kết thúc trang trọng trong tiếng nhạc lễ hào hùng, tràn đầy khí thế cách mạng của những bài ca đi cùng năm tháng, làm tăng thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng của các tầng lớp cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân các dân tộc, để lại niềm xúc động trong những cái nắm tay thật chặt, những cái ôm thật chắc giữa những người đồng chí, đồng đội một thời cũng gắn bó trong hàng ngũ của Đảng và đồng hành trong xây dựng đất nước. Chặng đường vẻ vang của Đảng một lần nữa khẳng định “Đảng ta thật vĩ đại”, sức mạnh của Đảng chính là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, là sự gắn bó máu thịt với Nhân dân; mỗi người đảng viên phải ý thức được nhiệm vụ của Đảng gói gọn trong 8 chữ “Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc”. 
 
Cảm ơn Đảng của chúng ta đã làm ra ánh sáng, làm cho mỗi chúng ta biết lẽ phải, biết yêu thương, biết căm giận; Đảng đã giúp chúng ta có tầm mắt nhìn xa, trông rộng, đón chào một mùa xuân mới với tấm lòng rạo rực ơn Đảng, nhớ Bác để cống hiến sức lực xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp!

LÊ HOA - NGUYÊN THI