90 năm kiên định một con đường

07:01, 01/01/2020

Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại, là bước ngoặt vô cùng quan trọng trong tiến trình lịch sử của cách mạng Việt Nam, là sự kiện đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của Đảng ta trong suốt 90 năm qua.

Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại, là bước ngoặt vô cùng quan trọng trong tiến trình lịch sử của cách mạng Việt Nam, là sự kiện đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của Đảng ta trong suốt 90 năm qua.
 
Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930. Nguồn: dangcongsan.vn
Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930. Nguồn: dangcongsan.vn
 
Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua một chặng đường dài tròn 90 năm phấn đấu liên tục, bền bỉ dẻo dai, bằng cả trí tuệ khoa học và sự sáng tạo không ngừng nghỉ chỉ với một niềm tin mãnh liệt về con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Những người cộng sản đã bất chấp tù đày, lưỡi lê, máy chém, tìm mọi cách khôi phục lại tình hình, dấy lên phong trào dân chủ và thổi bùng lên cao trào cứu nước, giành chính quyền về tay Nhân dân. Tiếp đến, Cách mạng Tháng Tám thành công là sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể ở nước ta cùng với sự vùng lên của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhằm kiên định con đường, giữ vững hướng đi của cách mạng do Bác Hồ đã lựa chọn, từ đó đến nay, Đảng và Nhân dân ta đã nỗ lực phấn đấu vô cùng gian khổ, vượt qua muôn vàn thử thách cam go và luôn chủ động thích nghi với thời cuộc. Năm 1945, chính quyền non trẻ vừa ra đời, Đảng ta, dân tộc ta đã phải đương đầu với đủ loại thù trong, giặc ngoài, đất nước như “ngàn cân treo sợi tóc”. Mặc dù đang ở giữa vòng vây của đế quốc nhưng khát vọng hòa bình chưa đạt được, toàn dân, toàn quân ta đã bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ kéo dài 9 năm. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu nhưng cũng chỉ giải phóng được miền Bắc, miền Nam vẫn còn nằm trong tay bọn xâm lược và bè lũ tay sai đế quốc. Thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, quyết tâm thu giang sơn về một mối, cả dân tộc Việt Nam lại tiếp tục kiên cường, bền gan chiến đấu ròng rã 21 năm trời, mãi đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, Nam - Bắc mới sum họp một nhà. Trong khi vết thương chiến tranh vẫn chưa lành hẳn, các thế lực thù địch đang còn bao vây, cấm vận, quân và dân ta lại phải đương đầu với hai cuộc chiến tranh xâm lược ở hai đầu biên giới và thực hiện nghĩa vụ quốc tế với nước bạn láng giềng. Giữa tình thế đó, Đảng ta vẫn bình tĩnh, tự tin chủ động tháo gỡ vòng cương tỏa, tự đổi mới chính mình để vươn lên. Thế rồi, vào cuối năm 1989, Đảng ta lại đối mặt với cơn địa chấn toàn cầu, gây hoang mang về tư tưởng do Liên Xô sụp đổ, CNXH ở Đông Âu lâm vào khủng hoảng. Trong hoàn cảnh hết sức phức tạp, đầy rối ren đó, Đảng ta càng khẳng định rõ bản lĩnh cách mạng kiên cường của mình cùng với những trải nghiệm thực tế để xác định đúng đắn nhiệm vụ, phương pháp cách mạng phù hợp nên đã đứng vững và tạo ra bước ngoặt lớn cho cách mạng Việt Nam. 
 
Sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, đất nước chồng chất khó khăn càng làm nổi bật hơn những thành tựu to lớn sau 35 năm đổi mới, hội nhập và phát triển như một mốc son chói lọi, khẳng định lý tưởng cao đẹp và sức sống bền vững của chủ nghĩa xã hội hiện thực cũng như tầm nhìn chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, kể từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đến nay, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Đất nước ta tiếp tục phát triển mạnh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế tăng trưởng liên tục và cao hơn các nhiệm kỳ trước, trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh, kinh tế vĩ mô ổn định, và từng bước được tăng cường; sức cạnh tranh cũng như tiềm lực và quy mô nền kinh tế được nâng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ động, tập trung cao độ, nhằm từng bước xây dựng Đảng ta ngày càng trở thành một Đảng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Từ đó, Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã ra đời càng khẳng định rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả trước mắt và lâu dài. Ngoài ra, Nghị quyết TW4 còn đề ra bốn nhóm giải pháp đồng bộ, chính diện, quyết liệt, nhằm ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung lựa chọn đối tượng, lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm để tiến hành kiểm tra, giám sát, kỷ luật làm rõ những sai phạm, trên cơ sở đó quyết định hoặc đề nghị thi hành kỷ luật nghiêm minh, chính xác, kịp thời nhiều tổ chức, cá nhân sai phạm. Đặc biệt, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã chuyển biến mạnh mẽ, quyết liệt, có bước đột phá rất quan trọng và đạt nhiều kết quả rõ rệt, được Nhân dân hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ. Sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả, góp phần nâng cao uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng ta có thể tự hào rằng chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ và vận hội to lớn như ngày hôm nay. 
 
Để giành được những thành tựu nói trên, suốt 90 năm đã qua, mặc dù phải trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, kể cả những khó khăn, thử thách tưởng chừng khó vượt qua, song Đảng ta vẫn luôn kiên trì với con đường và mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội nên đã giành được những thắng lợi to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử to lớn chưa từng có. Những thắng lợi vĩ đại nói trên đã chứng minh một cách sinh động, thuyết phục và đầy hùng hồn nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta và sức mạnh vô biên của Nhân dân ta. Chính vì thế, Nhân dân ta luôn tin tưởng và tự hào rằng ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ trí tuệ, bản lĩnh, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi thử thách cam go để đưa dân tộc ta đến bến bờ vinh quang, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. 
 
Cùng với các địa phương trong cả nước, 90 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng luôn trung thành với mục tiêu và con đường cách mạng do Bác Hồ và Đảng ta đề ra. Đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng cùng với cả nước hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, không ngừng vượt qua mọi khó khăn, thử thách thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, từng bước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đầy hiệu quả. Nhờ vậy, kinh tế tỉnh nhà luôn phát triển một cách khá toàn diện. Năm 2019 hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn theo giá so sánh năm 2010 tăng 8,5%. GRDP bình quân đầu người đạt 66,7 triệu đồng, thu ngân sách đạt gần 8.300 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2018. Chương trình mục tiêu quốc gia và công tác bảo đảm an sinh xã hội, chính sách cho người có công được quan tâm thực hiện tốt, đời sống Nhân dân kể cả vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được nâng lên. Diện mạo từ thành thị đến nông thôn đã thay đổi rất nhiều so với trước đây.
 
Hòa chung khí thế thi đua mừng Xuân, mừng Đảng, thiết thực kỷ niệm lần thứ 90 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng nguyện trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của Đại hội Đảng lần thứ XII và Đại hội Đảng lần thứ XIII sắp tới đề ra, góp phần cùng cả nước từng bước xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội với mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trên đất nước ta.
 
NGUYỄN MẬU SIỆC