Ghi nhận qua một số nội dung kiểm tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng

05:05, 22/05/2020

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng, từ năm 2015 đến hết năm 2019, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã chú trọng công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm;...

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng, từ năm 2015 đến hết năm 2019, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã chú trọng công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của tổ chức đảng cấp dưới. 
 
Trong 5 năm qua, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra 2/5 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, bằng 40% so với kế hoạch nhiệm kỳ đề ra. Nội dung kiểm tra tập trung việc lãnh đạo cơ quan và cán bộ, công chức có liên quan thực hiện những kiến nghị theo Kết luận số 495/KL-SNV ngày 18/6/2012 của Sở Nội vụ Lâm Đồng; việc cấp ủy tham gia ý kiến lãnh đạo cơ quan về quy hoạch, nhận xét, đánh giá, đề nghị bổ nhiệm cán bộ; việc lãnh đạo quy hoạch cấp ủy chi bộ, nhiệm kỳ 2015-2017; việc ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của chi bộ; lãnh đạo việc phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Qua kiểm tra, có 1 chi bộ vi phạm khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật do những khuyết điểm vi phạm có nguyên nhân khách quan là chi bộ mới thành lập, bí thư chi bộ - người đứng đầu cơ quan chủ yếu tập trung lãnh đạo công tác chuyên môn, làm ảnh hưởng đến công tác xây dựng Đảng của chi bộ. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đề nghị chi bộ nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và khắc phục hạn chế.
 
Công tác kiểm tra nói trên góp phần cùng kết quả công tác kiểm tra các lĩnh vực xây dựng Đảng khác đối với tổ chức đảng, đảng viên đã cho thấy trong nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh không có tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật, giảm 5 tổ chức đảng; có 37 đảng viên bị thi hành kỷ luật, giảm 33 trường hợp so với nhiệm kỳ trước.

Đối với kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, từ năm 2015 đến cuối năm 2019, ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 6 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kiểm tra 5/7 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung kiểm tra về những điều đảng viên không được làm; báo cáo, kê khai lý lịch không trung thực, có dấu hiệu vi phạm về văn bằng, chứng chỉ; có dấu hiệu vi phạm nhiệm vụ thứ 4 của người đảng viên, cụ thể là tinh thần tự phê bình, trung thực với Đảng; vi phạm trong huy động vốn của tổ chức và cá nhân; có dấu hiệu vi phạm việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; vai trò là bí thư chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quy chế làm việc... Qua kiểm tra 5 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 3/5 đồng chí; 2/5 chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật cảnh cáo 2 đảng viên, khiển trách 1 đảng viên. 

Cùng với kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, Đảng ủy Khối chú trọng công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra được 262 tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, tăng 91 tổ chức đảng so với nhiệm kỳ trước. Kết quả có 262 tổ chức có chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện cơ bản đạt theo kế hoạch đề ra. Đối với việc thi hành kỷ luật của tổ chức đảng cấp dưới, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kiểm tra 10 tổ chức đảng. Qua kiểm tra kết luận 9 tổ chức đảng làm tốt công tác thi hành kỷ luật, 1 tổ chức đảng chưa làm tốt bởi đảng viên đã thi hành kỷ luật về mặt chính quyền nhưng khi chi bộ bỏ phiếu không đủ số phiếu thi hành kỷ luật đảng viên. Về hình thức kỷ luật đối với 10 đảng viên là không thay đổi nhưng đối với 1 trường hợp nêu trên do thời gian thi hành kỷ luật về mặt chính quyền đã chấp hành hết 1 năm nên không xem xét kỷ luật về mặt Đảng nữa...
 
Tuy đạt kết quả tích cực, song công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm cần sớm có biện pháp kiên quyết khắc phục. Biểu hiện: Đối với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, sau đại hội Đảng các cấp, việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối với các tổ chức cơ sở đảng chưa kịp thời; thực hiện một số chỉ tiêu do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giao so với chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa chưa đạt. Đối với ủy ban kiểm tra các Đảng ủy cơ sở, việc nắm thông tin và phát hiện dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên còn nhiều lúng túng. Đa số ủy ban kiểm tra các Đảng ủy cơ sở chưa thực hiện được nhiệm vụ này. Một số ủy ban kiểm tra chưa kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; tình hình thu nộp Đảng phí và sử dụng nguồn tài chính Đảng. Một số nơi không mở sổ họp, không duy trì chế độ sinh hoạt theo quy chế; việc tham mưu cho cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát bị động, lúng túng. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thực sự quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát nên chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao. Đối với một số chi bộ thực hiện kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, trong phê bình, tính chiến đấu chưa cao, còn nể nang, ngại va chạm nên tác dụng sau kiểm tra hạn chế. Phương pháp kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng của một số tổ chức đảng thực hiện chưa đầy đủ các bước theo quy định; nội dung kiểm tra dàn trải. Việc thực hiện công tác giám sát ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa thực hiện được. Đối với những tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện được nhiệm vụ này nhưng vẫn còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. Đáng lưu ý là trong xem xét thi hành kỷ luật còn một số cấp ủy nể nang, ngại va chạm, ngại đấu tranh, hình thức xử lý không tương xứng với nội dung vi phạm.
 
LAN HỒ