Phát huy sức mạnh tập thể, đổi mới và nỗ lực xuất sắc

06:06, 23/06/2020

Chi cục Thuế thành phố Đà Lạt giữ vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của tỉnh Lâm Đồng. Dự toán được giao hằng năm của đơn vị luôn cao hơn nhiều lần so với các địa phương khác...

Chi cục Thuế thành phố Đà Lạt giữ vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của tỉnh Lâm Đồng. Dự toán được giao hằng năm của đơn vị luôn cao hơn nhiều lần so với các địa phương khác. Tính từ năm 2015 đến năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) của thành phố Đà Lạt đạt 5.966 tỷ đồng; so sánh với kết quả thực hiện của năm cuối nhiệm kỳ này và năm cuối nhiệm kỳ trước, thì tổng thu NSNN bằng 181%, kết quả các năm luôn vượt dự toán từ 5-21%.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Chi cục Thuế Đà Lạt khóa IX
Ban Chấp hành Đảng bộ Chi cục Thuế Đà Lạt khóa IX
 
Đảng bộ Chi cục Thuế thành phố Đà Lạt cùng với chính quyền luôn bám sát kế hoạch thu, rà soát các nguồn thu trọng tâm, địa bàn trọng điểm để tập trung quản lý; phối hợp với các ban, ngành liên quan và UBND các phường, xã, đặc biệt là hội đồng tư vấn thuế các phường, xã để xây dựng kế hoạch và đề ra các biện pháp thu hiệu quả nhất; kiểm tra chống thất thu trên mọi lĩnh vực được phân cấp quản lý. Từ đó đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thu, phát hiện, xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế - phí, lĩnh vực giá, góp phần bình ổn thị trường, đảm bảo bình đẳng, công bằng giữa các cơ sở kinh doanh trong việc thực thi pháp luật và nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. 
 
Đối với khoản thu liên quan về đất - nhà, Đảng bộ chỉ đạo chính quyền thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban liên quan như Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài chính - Kế hoạch... nắm các hồ sơ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, tiền thuê đất, thuê mặt nước của các tổ chức, cá nhân để kịp thời đôn đốc thu, giải quyết nhanh chóng, kịp thời các hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính theo cơ chế một cửa. Đồng thời, Chi cục Thuế Đà Lạt phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các phường, xã vận động Nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm nghĩa vụ thuế theo qui định của Nhà nước.
 
Hằng năm, Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị, nhất là phong trào thi đua nước rút trong những tháng cuối năm; kịp thời động viên, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tốt; nghiêm túc kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao; bên cạnh đó, thường xuyên tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên học tập, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ hàng tuần, nghiên cứu các văn bản, Đề án quản lý thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế để giảm thời gian đi lại cho Nhân dân và người nộp thuế; công khai các quy trình quản lý, quy trình khiếu nại tố cáo, các thủ tục cấp, bán hóa đơn, thủ tục mua bán nhà, đất, trước bạ và duy trì thực hiện quản lý theo cơ chế “Một cửa” tại Đội Tuyên truyền hỗ trợ - Trước bạ và Thu khác, thực hiện tiếp dân kể cả ngày thứ Bảy; từng bước cải tiến, áp dụng tin học hóa trong công tác quản lý, điều hành.
 
Từ những thành tích đã đạt được nêu trên trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhiều cá nhân trong đơn vị đã được Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND các cấp và ngành thuế cấp trên tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ được Thành ủy Đà Lạt công nhận trong sạch vững mạnh trong cả nhiệm kỳ, các chi bộ trực thuộc đều đạt trong sạch vững mạnh, kết nạp 15 đảng viên, đạt 150% so chỉ tiêu đăng ký. Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc trong suốt nhiệm kỳ, Chi đoàn thanh niên đạt vững mạnh trong cả nhiệm kỳ. Hàng năm cơ quan đều đạt chuẩn cơ quan văn hóa.
 
Đảng bộ Chi cục Thuế lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các chức năng nhiệm vụ, đảm bảo yêu cầu, mục tiêu và hiệu quả đề ra; thể hiện rõ nét vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, lãnh đạo toàn diện các hoạt động của đơn vị; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho cơ sở dữ liệu và hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng bộ theo quy định của Điều lệ Đảng. Đảng bộ cũng luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức Công đoàn và Đoàn TNCS HCM hoạt động; cùng chính quyền thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống và giải quyết kịp thời những quyền lợi chính đáng của CC-NLĐ và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…
 
Đảng bộ lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và nâng cao chất lượng đảng viên; cũng như công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, công tác dân vận, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 
Đồng chí Nguyễn Hùng Minh - Bí thư Đảng ủy Chi cục Thuế Đà Lạt, cho biết: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, Đảng bộ Chi cục Thuế TP Đà Lạt rút ra những bài học kinh nghiệm là, phổ biến, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trên cơ sở đó cụ thể hóa bằng các chủ trương của Đảng bộ, nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân, gắn kết với việc phát động thi đua, khen thưởng kịp thời, tạo điều kiện cho đảng viên và công chức trong đơn vị phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị, công chức và người lao động được tham gia bàn, cùng thực hiện và tổ chức đối thoại, chất vấn trong nội bộ làm cho đảng viên, công chức đồng tình ủng hộ; nội bộ nhất trí đoàn kết tốt, Đảng bộ giữ vững được vai trò là hạt nhân lãnh đạo, sự phối hợp giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể, tăng cường khối đại đoàn kết, tạo đồng thuận trong cộng đồng các doanh nghiệp là yếu tố quyết định đến sự thành công trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm; đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh...
 
NHẬT QUÂN