Tổng kết Chương trình tổng thể Cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011- 2020; định hướng giai đoạn 2021-2030

09:06, 29/06/2020

(LĐ online) - Chiều 29/6, Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2020; định hướng giai đoạn 2021-2030 do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức đã diễn ra tại Đà Lạt và tại các phòng họp trực tuyến của 12 huyện thành trong tỉnh. 

(LĐ online) - Chiều 29/6, Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2020; định hướng giai đoạn 2021-2030 do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức đã diễn ra tại Đà Lạt và tại các phòng họp trực tuyến của 12 huyện thành trong tỉnh. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt phát biểu kết luận hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt phát biểu kết luận hội nghị
 
Tham dự Hội nghị tại đầu cầu Đà Lạt có Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh; tại phòng họp trực tuyến của các huyện thành trong tỉnh có lãnh đạo UBND các huyện thành cùng cán bộ các phòng ban có liên quan.
 
Hội nghị đã nghe lãnh đạo Sở Nội vụ Lâm Đồng trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết chương trình CCHC tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011- 2020. 
 
Nhìn chung công tác CCHC của tỉnh trong thời gian qua đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả theo Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, Bộ Nội vụ cũng như theo Kế hoạch thực hiện công tác CCHC giai đoạn  2011-2015 và giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. 
 
Công tác CCHC lâu nay được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, được Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo điều hành, gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương. Cùng đó các cơ quan, đơn vị đã tích cực chủ động xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch CCHC theo chỉ đạo của tỉnh,  tạo được sự chuyển biến tích cực qua từng năm.
 
Như tỉnh đánh giá, hầu hết các mục tiêu CCHC giai đoạn 2011- 2020 theo kế hoạch của tỉnh cơ bản đã hoàn thành. Cụ thể, các qui định của pháp luật được đảm bảo triển khai thực hiện nghiêm túc, nhất là các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, xóa đói giảm nghèo, hoàn thiện các thể chế về kinh tế, hành chính. Nhờ đó, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt trao bằng khen cho các tập thể có thành tích
Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt trao bằng khen cho các tập thể có thành tích
 
Cùng đó, hoạt động kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được tỉnh quan tâm; việc thống kê, công bố và niêm yết công khai TTHC được duy trì ở các cấp từ tỉnh đến huyện thành và xã phường thị trấn; số lượng TTHC được áp dụng theo cơ chế một cửa ngày càng nhiều. Lâm Đồng đến nay đã hoàn thành các chỉ tiêu về nhiệm vụ cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ và của UBND tỉnh.
 
Tỉnh lâu nay cũng đã tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối các tổ chức của hệ thống chính trị, gắn với tinh giảm biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức; thực hiện sáp nhập, giải thể các đơn vị, thực hiện tinh giản biên chế theo kế hoach đã đề ra; xác định vị trí việc làm một cách khoa học và sát thực tế. 
 
Trong những năm qua, từ cấp tỉnh đến cấp huyện, thành đã thực hiện nghiêm túc, đúng qui định pháp luật trong tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế công chức viên chức, tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo quản lý các cơ quan đơn vị. 
 
Việc áp dụng ISO tại các đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp huyện, thành, cấp xã phường thị trấn cũng được tỉnh thúc đẩy nhanh. Tiêu biểu như việc áp dụng TCVN ISO 2001:2015 tại UBND cấp xã của tỉnh đã hoàn thành trong cuối năm  2019 vừa qua, nhanh hơn 2 năm so với yêu cầu của Trung ương. 
 
Căn cứ vào kết quả đạt được, trong dịp này tỉnh đã đề xuất một số mục tiêu, nhiệm vụ CCHC trọng tâm cho giai đoạn 2021-2030 trong nhiều lĩnh vực;  đồng thời cũng kiến nghị với Chính phủ về các nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, chế độ, chính sách, pháp luật cho phù hợp với thực tế để đẩy mạnh CCHC nhà nước trong thời gian đến; đồng thời cũng đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra giám sát đối với cơ quan hành chính nhà nước để thực hiện tốt hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC. 
 
Hội nghị đã lắng nghe tổng cộng 9 ý kiến, tham luận của các huyện, thành, các sở, ban, ngành của tỉnh và của một đơn vị doanh nghiệp công ích là Bưu điện tỉnh. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt đã biểu dương những kết quả đạt được trong giai đoạn vừa qua, đồng thời nêu ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát định hướng về mục tiêu, nội dung, giải pháp CCHC giai đoạn 2021-2030 của tỉnh để xác định những nội dung công việc phù hợp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả tốt tại đơn vị, địa phương mình. 
 
Trong dịp này, UBND tỉnh cũng đã trao bằng khen cho 20 tập thể và 40 cá nhân trong tỉnh có thành tích trong công tác CCHC của tỉnh giai đoạn 2011-2020.
 
VIẾT TRỌNG