Tiếp tục kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

07:01, 21/01/2022
Ngày 20/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 21. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì Phiên họp.
 
Báo điện tử Lâm Đồng trân trọng giới thiệu Lược ghi ý kiến Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực:
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu Kết luận Phiên họp
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu Kết luận Phiên họp
 
“Thưa các đồng chí,
 
Sau một buổi làm việc tích cực, khẩn trương, Ban Chỉ đạo đã hoàn thành các nội dung Phiên họp theo chương trình đề ra. Chúng ta đã nghe đồng chí Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo trình bày Tờ trình tóm tắt nội dung các tài liệu Phiên họp; đã có 13 đồng chí phát biểu ý kiến và hầu hết các ý kiến đều đánh giá cao công tác chuẩn bị và cơ bản đều nhất trí, thống nhất với các nội dung tài liệu; đồng thời có bổ sung, tham gia thêm nhiều ý kiến rất thẳng thắn, trách nhiệm.
 
Sau đây, tôi xin nhấn mạnh, làm rõ thêm một số vấn đề để kết thúc buổi làm việc hôm nay.
 
1. Nhìn lại hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2021
 
Như chúng ta đều đã biết, năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, từng bước vượt qua khó khăn, duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác hỗ trợ, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ và đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội, hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhất là đã tổ chức rất thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kiện toàn nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước; tổ chức thành công nhiều hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiều sự kiện quan trọng khác;...
 
Trong bối cảnh đó, Ban Chỉ đạo tiếp tục đổi mới, duy trì nền nếp, chỉ đạo sâu sát, toàn diện các mặt công tác và với tinh thần không ngừng, không nghỉ, không vì chống dịch mà chùng xuống, không xử lý, mà ngược lại làm ngày càng quyết liệt, bài bản, ngày càng có hiệu quả hơn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao. Kết quả đó đã được thể hiện rõ, đầy đủ trong Báo cáo và Tờ trình phiên họp, có thể khái quát lại thành mấy điểm nổi bật sau:
 
Một là, đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung hoàn thiện pháp luật, tạo khí thế mới về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
Chúng ta đã xây dựng, ban hành được nhiều văn bản rất quan trọng của Đảng, Nhà nước về xây dựng Đảng, quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó đã kịp thời cụ thể hoá, thể chế hoá các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ban Chỉ đạo đã chuẩn bị và báo cáo Bộ Chính trị, Trung ương về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo để chỉ đạo cả phòng, chống tham nhũng và tiêu cực; gắn công tác phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực mà trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để đi sâu trị cả gốc lẫn ngọn tham nhũng với tinh thần không chỉ ngăn chặn, đẩy lùi mà còn phải chủ động tấn công, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực, tạo bước chuyển mới cho công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới.
 
Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 01 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó tại Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII cũng đã ban hành Kết luận số 21 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; với tinh thần thực hiện đồng bộ nhiệm vụ xây dựng Đảng cùng với xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, trong đó có nhiều nhiệm vụ và giải pháp quyết liệt hơn. Tại Hội nghị này, Trung ương cũng đã ban hành Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 quy định về những điều đảng viên không được làm. Đây chính là những căn cứ quan trọng để chúng ta làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chủ động ngăn ngừa các sai phạm, tiêu cực của cán bộ, đảng viên.
 
Chính phủ cũng đã tích cực chuẩn bị, trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;... Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 144 nghị định, 40 quyết định; các bộ, ngành ban hành hơn 700 thông tư nhằm cụ thể hoá, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực, góp phần phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng.
 
Để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nêu trên, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức nhiều Hội nghị trực tuyến để triển khai toàn diện các chủ trương, Nghị quyết của Đại hội, của Trung ương với cách làm mới sáng tạo, hiệu quả, như:
 
- Ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 và triển khai thực hiện Kế hoạch số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
- Ngày 15/9/2021, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng (đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức Hội nghị toàn quốc của tất cả các cơ quan nội chính với quy mô và phạm vi lớn chưa từng có).
 
- Ngày 09/12/2021, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, v.v...
 
Hai là, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, toàn diện và đồng bộ hơn, tạo được đột phá mới trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực lớn, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
 
- Ban Chỉ đạo đánh giá cao vai trò và các hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã rất quyết liệt kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; qua kiểm tra đã xử lý, kiến nghị xử lý kỷ luật nhiều cán bộ cấp cao, cả đương chức và đã nghỉ hưu, sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang, cán bộ quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước (trong năm, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 32 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó 26 cán bộ diện Trung ương quản lý liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, gồm: 4 Uỷ viên, nguyên Uỷ viên Trung ương; 2 nguyên Bộ trưởng, 1 bí thư tỉnh uỷ, 5 thứ trưởng, nguyên thứ trưởng; 2 nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố; 3 nguyên phó bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ; 13 sĩ quan đương chức cấp tướng trong lực lượng vũ trang).
 
- Đồng thời, Ban Chỉ đạo cũng ghi nhận và đánh giá cao các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử đã phối hợp chặt chẽ và vào cuộc kịp thời, xử lý đồng bộ các vụ việc, vụ án; đã tạo được sự thống nhất cao trong việc xử lý, không để tồn đọng, kéo dài (như các vụ án xẩy ra tại Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ đội Biên phòng…). Các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đã chuyển hơn 330 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định (tăng hơn 3 lần so với các năm trước đó: Năm 2018 chuyển 101 vụ, năm 2019 chuyển 98 vụ, năm 2020 chuyển 102 vụ); trong đó nhiều vụ việc chuyển cơ quan điều tra trước khi kết thúc quá trình thanh tra.
 
- Trong năm, các cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 3.725 vụ/7.066 bị can (tăng 1.186 vụ/2.652 bị can so với năm 2020) về tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế; trong đó, án tham nhũng, chức vụ đã khởi tố là 390 vụ/1.011 bị can. Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, từ sau Phiên họp thứ 19 đến nay đã kết thúc điều tra, truy tố, đưa ra xét xử sơ thẩm 21 vụ án/179 bị cáo, xét xử phúc thẩm 13 vụ án/74 bị cáo; khởi tố mới 10 vụ án/40 bị can, khởi tố thêm 103 bị can trong 20 vụ án. Điểm nổi bật là, đã khởi tố mới nhiều vụ án lớn, mở rộng điều tra, khởi tố thêm nhiều bị can là cán bộ cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang (Có 10 cán bộ diện Trung ương quản lý - Trong nhiệm kỳ XII, có 19 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý hình sự). Trong đó, tập trung điều tra, xử lý nghiêm nhiều vụ án, vụ việc tiêu cực xẩy ra trong lĩnh vực giáo dục, y tế, và mới đây nhất là Vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xẩy ra tại Công ty Việt Á, CDC Hải Dương, các đơn vị, địa phương liên quan. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, địa phương, dư luận đặc biệt quan tâm, và yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ để xử lý nghiêm. Thường trực Ban Chỉ đạo đã có văn bản chỉ đạo cụ thể về vấn đề này - Tôi đề nghị các cơ quan chức năng cần khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vi phạm); các vụ án buôn lậu, đánh bạc, tham nhũng xẩy ra tại Đồng Nai, An Giang, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng một số tỉnh; các vụ án vi phạm quy định quản lý đất đai, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước xẩy ra tại Bình Dương, Khánh Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh...
 
Bên cạnh đó, đã hoàn thành xét xử nhiều vụ án trọng điểm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo: Vụ án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh xẩy ra tại Dự án Ethanol Phú Thọ; vụ án xẩy ra tại Gang thép Thái Nguyên; vụ án Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Hữu Tín xẩy ra tại Tổng Công ty Sabeco; vụ án Nguyễn Đức Chung và đồng phạm; 2 vụ án xẩy ra tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; vụ án Tất Thành Cang và đồng phạm; vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI)...
 
Ba là, công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tiếp tục có chuyển biến tích cực:
 
Đã thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong toả tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản trên 15.000 tỉ đồng và nhiều tài sản có giá trị lớn. Riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ năm 2013 đến nay, đã thu hồi được hơn 31 nghìn tỉ đồng (đạt 33,33%); trong đó, năm 2021 thu được trên 9.000 tỉ đồng. Nhất là, đã thu hồi được được số tiền 2,652 triệu USD và 126,749 đô la Singapore của Phan Sào Nam ở nước ngoài (vượt xa số tiền thu được trong năm 2020 là gần 1.900 tỉ đồng trong giai đoạn thi hành án).
 
Bốn là, công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan nội chính được đẩy mạnh.
 
Các cơ quan chức năng trong Công an, Quân đội đã chủ động phát hiện sai phạm, xử lý kỷ luật 98 cán bộ, chiến sĩ do tham nhũng, tiêu cực hoặc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân tối cao khởi tố, điều tra 26 vụ án/32 bị can về tội tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp. Ngành Thanh tra, Kiểm toán cũng có nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự do tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về đạo đức, lối sống (2 Chánh thanh tra cấp tỉnh bị kỷ luật (Hà Nội, Lào Cai); 1 cán bộ Thanh tra Chính phủ bị xử lý hình sự; 4 bị cáo nguyên cán bộ thanh tra Bộ Xây dựng bị Toà án tuyên phạt tù; Kiểm toán nhà nước xử lý kỷ luật 8 đảng viên…).
 
Đặc biệt là, từ chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo, các cơ quan chức năng đã kiểm tra, xem xét lại việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Phan Sào Nam, đến nay đã xử lý trách nhiệm đối với 10 tổ chức đảng, 24 cá nhân; đã điều tra, xử lý nghiêm hành vi "chạy án" của một số cán bộ trong lực lượng chống tham nhũng (khởi tố 2 cán bộ C03 Bộ Công an); đã chỉ đạo kiên quyết, điều tra, xử lý nghiêm việc để Phan Văn Anh Vũ bỏ trốn ra nước ngoài (Nguyễn Duy Linh bị tuyên 14 năm tù về tội nhận hối lộ). Đây là kết quả rất quan trọng, thể hiện rõ quan điểm của chúng ta, xử lý nghiêm tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan chức năng chống tham nhũng, tiêu cực, các cơ quan bảo vệ pháp luật như tôi đã nhiều lần nói "phải chống tham nhũng ngay trong chính các lực lượng chống tham nhũng".
 
Năm là, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở các địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh"
 
Đến nay, 100% các địa phương đã có khởi tố, xử lý các vụ án tham nhũng; nhiều địa phương đã chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế rất nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm như: Đồng Nai, An Giang, Khánh Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Yên, Hà Nội, Sơn La,… Trong năm 2021, cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; đã thi hành kỷ luật đối với 223 tổ chức đảng và 20.257 đảng viên (tăng 36 tổ chức đảng, 2.188 đảng viên so với năm 2020), trong đó có 618 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái (tăng 132 đảng viên so với năm 2020). Ngành Thanh tra, Kiểm toán tăng cường thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng; qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính 81.290 tỉ đồng và 811 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 2.286 tập thể và 6.132 cá nhân (tăng 175 tập thể so với năm 2020).
 
Bên cạnh những kết quả nổi bật nêu trên, nghiêm túc kiểm điểm và nhìn nhận công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của chúng ta vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn, thách thức rất lớn, đó là:
 
(1) Mặc dù các hành vi tham nhũng, tiêu cực vừa qua đã bị xử lý nghiêm, nhưng vẫn xuất hiện nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực rất lớn, tinh vi hơn, vi phạm pháp luật, nghiêm trọng hơn (như báo cáo các đồng chí đã nêu rất đầy đủ). Điều đó cho thấy, công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên của chúng ta vẫn chưa tốt; cơ chế, chính sách của chúng ta còn lỏng lẻo, tạo môi trường cho tham nhũng, tiêu cực...
 
(2) Các hành vi tham nhũng hiện nay ngày càng tinh vi hơn, không chỉ ở trong một số người, trong một bộ phận nhỏ mà đã xuất hiện sự liên kết, liên thông ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương. Chỉ cần một vụ tham nhũng đã có thể làm tha hoá cả một hệ thống với số lượng lớn cán bộ, thậm chí có thể làm cho các ngành, các địa phương bị ảnh hưởng trầm trọng.
 
(3) Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng việc ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng trong các cơ quan phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn là vấn đề nhức nhối, gây dư luận xấu khi mà vẫn có một số cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, ngành tư pháp... (kể cả cán bộ cấp cao) bị xử lý. Chính vì vậy mà Bộ Chính trị đã giao cho Ban Nội chính Trung ương chủ trì xây dựng chuyên đề "Quy định về giám sát quyền lực trong các cơ quan nội chính".
 
(4) Về tiến độ, chất lượng xử lý một số vụ án, vụ việc, việc giám định, định giá tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực theo ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo vẫn còn chậm tiến độ; hiệu quả chưa cao...
 
Những tồn tại, thách thức trên đây cần được Ban Chỉ đạo xem xét một cách thấu đáo, để từ đó có trách nhiệm đóng góp đề xuất các giải pháp hiệu quả vào việc đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực; củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
 
Hình ảnh tại phiên họp
Hình ảnh tại phiên họp
 
2. Về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022
 
Năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đất nước ta tiếp tục đứng trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen; dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp và có thể còn kéo dài; tình hình tham nhũng, tiêu cực trên một số lĩnh vực còn nghiêm trọng, có mặt còn phức tạp, tinh vi hơn. Do đó, đòi hỏi chúng ta không được chủ quan, thoả mãn, bằng lòng với những kết quả đạt được, mà phải tiếp tục kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực, suy thoái.     
 
Qua thảo luận, các đồng chí đều cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm và các nội dung công việc cụ thể trong dự thảo Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo; tôi xin lưu ý, nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ sau:
 
(1) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế để "không thể tham nhũng"; cụ thể hoá, thể chế hoá đầy đủ, kịp thời các chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập, bảo đảm thực chất, hiệu quả.
 
(2) Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp trong việc phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm liên quan các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
 
Năm 2022, Ban Chỉ đạo sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các ngành, các địa phương và một số chuyên đề: (i) Về tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc tham nhũng, tiêu cực. (ii) Công tác giám định, định giá tài sản. (iii) Một số cuộc kiểm tra khác về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
(3) Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và các vụ, việc liên quan đến lĩnh vực y tế đã được đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; các vụ án, vụ việc tại Khánh Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Cảnh sát Biển, Bộ đội biên phòng... Khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án trọng điểm (mà báo cáo đã nêu).
 
(4) Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; xử lý nghiêm các sai phạm, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, đột phá hơn nữa trong công tác giám định, định giá và thu hồi tài sản tham nhũng.
 
(5) Chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, không tiêu cực, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là thực hiện trách nhiệm nêu gương của các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và người đứng đầu các cấp. Xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các cơ quan, đơn vị để xảy ra nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
(6) Chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc tổng kết Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC); đề án thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh và các đề án, chuyên đề khác theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.
 
3. Về Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tiêu cực theo Quy định số 32-QĐ/TW của Bộ Chính trị
 
Qua thảo luận, các đồng chí cơ bản đồng tình, nhất trí cao với các nhiệm vụ, công việc cụ thể trong Kế hoạch cũng như tiến độ và phân công thực hiện; đồng thời góp ý một số nội dung cụ thể.
 
 Giao cho Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, trình ký ban hành để kịp triển khai ngay từ đầu năm nay.
 
4. Về những kiến nghị, đề xuất của Thường trực Ban Chỉ đạo:
 
Chúng ta thống nhất với các kiến nghị, đề xuất được nêu trong Tờ trình và Báo cáo về tiến độ, kết quả xử lý các vụ việc, vụ án trình Ban Chỉ đạo tại Phiên họp này. Cụ thể là:
 
4.1. Thống nhất kế hoạch để kết thúc việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; kết thúc việc xác minh, giải quyết các vụ việc năm 2022 như Tờ trình và các kiến nghị, đề xuất trong Báo cáo về kết quả chỉ đạo, xử lý các vụ án, vụ việc trình Ban Chỉ đạo tại Phiên họp này.
 
4.2. Ban Chỉ đạo kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 9 vụ án, 4 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo do đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật.
 
4.3. Đồng ý giao cho Ban Nội chính Trung ương, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng Đề án, Tờ trình báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho phép thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương.
 
4.4. Thống nhất ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tiêu cực theo Quy định số 32-QĐ/TW, ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị.
 
Giao cho Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện, ban hành các văn bản chính thức để triển khai thực hiện. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện từng nội dung công việc cụ thể.
 
Nhân dịp năm mới 2022 và chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần sắp đến, tôi chúc các đồng chí và gia đình một năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc, an khang và thắng lợi!
 
Phiên họp của chúng ta hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn các đồng chí!
 
(Theo Dangcongsan.vn)