Hơn 8,3 tỷ đồng hỗ trợ giảm nghèo

06:10, 23/10/2019

Từ nguồn vốn thuộc chương trình giảm nghèo bền vững, năm 2019, huyện Đam Rông được phân bổ hơn 8,3 tỷ đồng để triển khai các dự án...

Từ nguồn vốn thuộc chương trình giảm nghèo bền vững, năm 2019, huyện Đam Rông được phân bổ hơn 8,3 tỷ đồng để triển khai các dự án như: Hỗ trợ phát triển sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp với kinh phí hơn 7,8 triệu đồng; nhân rộng mô hình giảm nghèo 400 triệu đồng; nâng cao năng lực giám sát đánh giá, thực hiện Chương trình 135 triệu đồng. Đến nay, nguồn vốn trên đã giải ngân được hơn 7,1 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch. 
 
Việc triển khai nguồn vốn nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo có hiệu quả.
 
V.TÂM