Lạc Dương còn 224 hộ nghèo

06:12, 27/12/2019

Qua rà soát đến cuối năm 2019, huyện Lạc Dương còn 224 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,3% tổng số hộ trên địa bàn và giảm so với đầu năm 2019 là 112 hộ.

Qua rà soát đến cuối năm 2019, huyện Lạc Dương còn 224 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,3% tổng số hộ trên địa bàn và giảm so với đầu năm 2019 là 112 hộ.
 
Trong đó, tỷ lệ các nhóm đối tượng hộ nghèo gồm: 97,7% đồng bào dân tộc thiểu số (219 hộ); 86,6% về thu nhập (194 hộ); 13,4% thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (30 hộ); 3,6% thuộc chính sách bảo trợ xã hội (8 hộ).
 
Trong đó đáng kể 89 hộ nghèo nông thôn và 16 hộ nghèo thành thị đang còn thiếu hụt 3 chỉ số trở lên về tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.
So với năm 2018, huyện Lạc Dương giảm 112 hộ nghèo, tương ứng tỷ lệ 33,3%. Cụ thể bao gồm 126 hộ thoát nghèo và 14 hộ nghèo mới phát sinh.    
 
Riêng đối tượng cận nghèo đến cuối năm 2019 ở huyện Lạc Dương còn 630 hộ, giảm 94 hộ so với đầu năm 2019.
 
MẠC KHẢI