846 người là già làng, trưởng bản, chức sắc, chức việc các tôn giáo trong vùng đồng bào DTTS

06:02, 17/02/2020

Theo thống kê, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 846 người là già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, chức sắc, chức việc các tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Theo thống kê, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 846 người là già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, chức sắc, chức việc các tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, có 16 người là nhân sỹ, trí thức chế độ cũ; 41 người là cán bộ, trí thức đã nghỉ công tác; 178 người là chức sắc, chức việc trong tôn giáo; 313 trưởng thôn, già làng, trưởng dòng họ; 298 người làm nghề chữa bệnh, bao gồm các thầy mo, thầy cúng và làm kinh tế. Tất cả số này đều là những người gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
 
Thời gian qua, tỉnh đã làm rất tốt công tác vận động, phát huy vai trò tích cực của đội ngũ các chức sắc, người có uy tín trong tôn giáo này tham gia vào giải quyết các vấn đề an ninh ngay tại cơ sở. Đó là nhờ thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nhận thức của họ về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định tại địa phương, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn, nhất là tuyên truyền tình hình hoạt động của bọn phản động, cơ hội chính trị; hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo của các đối tượng cực đoan, chống đối đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc nhằm phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
 
NGUYÊN THI