Đam Rông: Tăng cường công tác chỉ đạo QLBVR - PCCCR năm 2020

05:02, 11/02/2020

Với mục tiêu giảm 10% số vụ vi phạm, giảm 30% khối lượng lâm sản thiệt hại và giảm 30% diện tích rừng bị lấn chiếm so với năm 2019,...

Với mục tiêu giảm 10% số vụ vi phạm, giảm 30% khối lượng lâm sản thiệt hại và giảm 30% diện tích rừng bị lấn chiếm so với năm 2019, UBND huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt Kiểm lâm, các ban quản lý rừng, UBND các xã, các phòng, ban, đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Tổ chức quán triệt, chấn chỉnh tinh thần trách nhiệm của lực lượng quản lý, bảo vệ rừng trong việc thực hiện nhiệm vụ QLBVR - PCCCR rừng; các thành viên ban chỉ đạo thường xuyên bám sát địa bàn để nắm tình hình, tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn; Hạt Kiểm lâm chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền các quy định của Luật Lâm nghiệp; các ban quản lý rừng rà soát, xác định các vùng trọng điểm thường xuyên xảy ra phá rừng, khu vực có nguy cơ cháy cao để đề ra các biện pháp ngăn chặn, ứng phó hiệu quả; UBND các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Lâm nghiệp đến mọi tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về QLBVR - PCCCR.
 
LÊ TUẤN