Lâm Hà: 10 nhiệm vụ xây dựng kết cấu hạ tầng

04:06, 29/06/2020

Trong 5 năm tới, huyện Lâm Hà xác định 10 nhiệm vụ xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ các lĩnh vực, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

Trong 5 năm tới, huyện Lâm Hà xác định 10 nhiệm vụ xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ các lĩnh vực, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 
 
Theo đó, 5 nhiệm vụ đầu tiên gồm rà soát toàn bộ quy hoạch đô thị và nông thôn để điều chỉnh, hoàn thiện; nâng cấp Quốc lộ 27 đi qua huyện Lâm Hà cùng các tuyến đường ĐT 724, 725, 726, tuyến đường liên xã; hoàn thành các dự án thủy điện, đưa vào hoạt động; phát triển thương mại điện tử; đầu tư mới 15 công trình thủy lợi, đáp ứng tưới tiêu 3.790 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp. 
 
Và 5 nhiệm vụ còn lại là: hoàn thành tiêu chí đô thị Đinh Văn loại IV, Nam Ban loại V, xã Tân Hà trở thành thị tứ; kiên cố 95% phòng học; 100% xã duy trì và nâng cao bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; xây dựng sân vận động trung tâm; cập nhật hệ thống chính quyền điện tử cấp huyện.
 
MẠC KHẢI