Đà Lạt: Hỗ trợ giảm nghèo vùng đồng bào DTTS

06:01, 22/01/2021

Thực hiện các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững,...

Thực hiện các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, năm 2020 thành phố Đà Lạt đã hỗ trợ 19 hộ không có đất sản xuất mua sắm nông cụ phát triển sản xuất, hỗ trợ vốn buôn bán... với tổng số vốn hỗ trợ đầu tư 397 triệu đồng. Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững cho 15 hộ, trong đó có 13 hộ đồng bào DTTS với tổng kinh phí 108.000.000 đồng. Đồng thời, thành phố hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới 4 nhà Đại đoàn kết; 1 Nhà tình nghĩa Quân - Dân cho đồng bào DTTS gặp khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, thành phố còn phê duyệt 117 hộ/621 khẩu DTTS làm nông nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế xã Tà Nung đạt 88,2%.
 
D.Q