Chưa xem xét dự án đầu tư xử lý chất thải rắn của Công ty Chính Minh tại Bảo Lâm

06:02, 01/02/2021

UBND tỉnh Lâm Đồng đã có thông báo chưa xem xét dự án đầu tư xử lý chất thải rắn của Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại, Xuất nhập khẩu Chính Minh tại huyện Bảo Lâm.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã có thông báo chưa xem xét dự án đầu tư xử lý chất thải rắn của Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại, Xuất nhập khẩu Chính Minh tại huyện Bảo Lâm.
 
Lý do: dự án của công ty này đưa ra chưa có tính khả thi; qui mô, diện tích đất sử dụng dự kiến chưa đảm bảo; công nghệ xử lý rác chưa được tự động hóa cao, chưa phù hợp với thực tế địa phương; chưa đánh giá đầy đủ tác động môi trường như nước thải, khí thải, mùi hôi; trình độ quản trị dự án, năng lực Công ty còn hạn chế. 
 
Được biết, bên cạnh dự án trên Công ty Chính Minh có thể tham gia vào một dự án khác trên địa bàn Bảo Lâm, đó là việc nâng cấp bãi chôn lấp rác thải của huyện tại xã Lộc Phú.
 
VIẾT TRỌNG