Đóng góp trên 7,5 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn

06:02, 02/02/2021

Theo UBND TP Đà Lạt, người dân các xã vùng ven Đà Lạt trong năm 2020 đã đóng góp trên 7,5 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn.

Theo UBND TP Đà Lạt, người dân các xã vùng ven Đà Lạt trong năm 2020 đã đóng góp trên 7,5 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn.
 
Theo kế hoạch trong năm 2020, Đà Lạt xây dựng 18 tuyến đường với tổng chiều dài trên 13,4 km, trong đó xã Xuân Trường nhiều nhất với 9 tuyến, xã Xuân Thọ có 4 tuyến, xã Trạm Hành có 3 tuyến, xã Tà Nung có 1 tuyến. Tổng kinh phí cho các tuyến đường này gần 17 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp trên 7,5 tỷ đồng; phần còn lại từ kinh phí xây dựng nông thôn mới của thành phố. Hầu hết các tuyến đường này đến nay cơ bản đã hoàn tất.
 
GIA KHÁNH