Các dịch vụ hạ tầng xã hội đã đáp ứng nhu cầu người dân

05:01, 24/01/2022
Hiện nay, về cơ bản, các đô thị của tỉnh đều đã có các cơ sở y tế, giáo dục, nhà văn hóa - thể thao giải trí, khu sinh hoạt cộng đồng hoặc công viên, quảng trường..., chất lượng dịch vụ cũng ngày càng được nâng cao với nhiều hình thức đa dạng, không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân đô thị mà còn phục vụ nhu cầu của người dân ở các vùng nông thôn lân cận.
 
Nhìn chung, các chỉ tiêu về lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị gần đây đã được quan tâm, đầu tư, các dự án đầu tư mới hầu hết đều được ngầm hóa đảm bảo đồng bộ; việc quy hoạch cũng đã được thực hiện đồng bộ theo quy hoạch chung xây dựng các đô thị, quy hoạch xã nông thôn mới và cơ bản được đánh giá là đáp ứng các nhiệm vụ mà Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 đề ra.
 
NGUYỄN NGHĨA