Đơn Dương: Đầu tư xây dựng 37 công trình hạ tầng

05:01, 21/01/2022
Theo ngành chức năng huyện Đơn Dương, từ các nguồn vốn của tỉnh, của huyện, năm 2021, huyện đã đầu tư, thực hiện 37 công trình hạ tầng trên địa bàn. 
 
Với nguồn vốn được tỉnh cấp là 98.680 triệu đồng, Đơn Dương đã thực hiện 13 công trình chuyển tiếp, đã giải ngân 70.210 triệu đồng, đạt 97,2% kế hoạch vốn; đồng thời, khởi công 6 công trình mới, với nguồn vốn được cấp là 66.500 triệu đồng, đã giải ngân đạt 47,4% kế hoạch vốn.
 
Riêng nguồn vốn của huyện 59.673 triệu đồng, Đơn Dương đã khởi công mới 18 công trình hạ tầng, giải ngân đạt 85,7% kế hoạch vốn năm 2021.
 
Đơn Dương cũng đã thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội như: Xây dựng nông thôn mới; công trình khắc phục ngập úng, hỗ trợ nông dân sản xuất; nâng cấp giao thông nông thôn… với số vốn đầu tư 30 tỷ đồng.
 
T.HỒNG