Đạ Tẻh: Tiếp nhận và giải quyết 131 đơn thư, khiếu nại, tố cáo

06:09, 13/09/2022
Theo Ban Dân vận Huyện ủy Đạ Tẻh, trong 9 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã tiếp nhận 131 đơn thư kiến nghị, tố cáo; đa số đơn có nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách; các đơn thư đã được tiếp nhận và giải quyết kịp thời theo quy định và thẩm quyền. Ngoài ra, Ban Dân vận cũng đã thực hiện tiếp 2 lượt công dân tại Phòng Tiếp công dân của huyện với nội dung phản ánh, thắc mắc của công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai; nội dung phản ánh, thắc mắc của công dân đều được lãnh đạo UBND các cấp giải thích, hướng dẫn và xử lý kịp thời.
 
HOÀNG SA