Thanh tra tỉnh làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

05:10, 18/10/2022
Trong năm 2022, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật…
 
Nhiều tập thể, cá nhân được Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra
Nhiều tập thể, cá nhân được Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra
 
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trong năm 2022, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã làm tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), phòng, chống tham nhũng (PCTN) cũng như các mặt công tác khác. Trong đó, nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm (PCTP) và vi phạm pháp luật (VPPL). 
 
Theo lãnh đạo Thanh tra tỉnh, việc triển khai được thực hiện đồng bộ trên các mặt, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đấu tranh PCTP và VPPL, đến việc thực hiện công tác này thông qua công tác thanh tra; tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC, PCTN. 
 
Kết quả công tác thanh tra năm 2022 (từ ngày 1/10/2021 - 30/9/2022), cho thấy toàn ngành đã thực hiện 131 cuộc thanh tra hành chính (94 cuộc trong kỳ, 37 cuộc của năm trước chuyển sang), trong đó có 82 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 49 cuộc thanh tra đột xuất. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm với số tiền hơn 26 tỷ đồng. Các sai phạm chủ yếu là trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí, sử dụng ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản… Theo Thanh tra tỉnh, kết thúc thanh tra đã ban hành các quyết định thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền trên 13,5 tỷ đồng, xử lý khác hơn 12,5 tỷ đồng; đồng thời kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế qua thanh tra.
 
Trong năm qua, toàn tỉnh đã ban hành 94 văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện về PCTN; tổ chức 98 lớp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về PCTN, với 6.435 người tham gia. Đồng thời, đã tiến hành kiểm tra 28 cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ, qua đó phát hiện 12 đơn vị vi phạm, và đã chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định. 
 
Đối với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, Thanh tra các sở, ngành cũng đã tiến hành 932 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua đấu tranh, phát hiện vi phạm, các cấp có thẩm quyền đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 8,3 tỷ đồng. Tiến hành kiến nghị chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực giao thông - vận tải; y tế; khoa học công nghệ; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thông tin và truyền thông; lao động, thương binh và xã hội. 
 
Cùng với đó, trong năm, toàn tỉnh đã tiếp 2.565 lượt công dân, với 3.234 người được tiếp. Trong đó, nội dung KNTC, kiến nghị, phản ánh chủ yếu tập trung trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Qua tiếp công dân, đã hướng dẫn, giải thích, tiếp nhận các vụ việc để giải quyết theo thẩm quyền quy định. Riêng công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giải quyết KNTC, toàn tỉnh đã tiếp nhận 5.497 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh, trong số này có 4.482 đơn đủ điều kiện xử lý (với 546 đơn khiếu nại, 382 đơn tố cáo và 3.554 đơn kiến nghị, phản ánh). Qua phân loại, đã hướng dẫn công dân khiếu nại đến cơ quan thẩm quyền 587 đơn, chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 1.533 đơn và tiếp nhận giải quyết theo thẩm quyền 2.362 đơn (346 đơn khiếu nại, 182 đơn tố cáo, 1.834 đơn kiến nghị, phản ánh).
 
Có thể nói, công tác thanh tra, kiểm tra đều được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục quy định tại Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đảm bảo kết luận đúng quy định của pháp luật, và bám sát kế hoạch thanh tra của năm 2022, đã được Chủ tịch UBND tỉnh; giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phê duyệt. Qua đó, góp phần chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, sai phạm trên các lĩnh vực, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra. Khắc phục việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động của các doanh nghiệp, giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
 
Lãnh đạo Thanh tra tỉnh cho biết, việc triển khai thực hiện đúng nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định; tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc giữ bí mật về thông tin của người tố cáo, tố giác. Qua đó, góp phần phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời mọi hành vi VPPL, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và các hành vi VPPL. Qua đó, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và mọi người dân ý thức theo pháp luật, tích cực đấu tranh PCTP và VPPL.
 
THỤY TRANG