Triển khai thực hiện việc đánh số nhà và gắn biển số nhà

MINH AN 17:36, 20/02/2024

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có chỉ đạo tiếp tục đôn đốc triển khai thực hiện việc đánh số nhà và gắn biển số nhà trên toàn tỉnh.

Tiếp tục triển khai gắn số nhà trên toàn tỉnh
Tiếp tục triển khai gắn số nhà trên toàn tỉnh

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn đảm bảo thống nhất, đồng bộ để quản lý, gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số và theo đúng quy định

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền phổ biến và đôn đốc các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn chấp hành các quy định về đánh số và gắn biển số nhà; thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan theo thẩm quyền quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu huyện Đam Rông và Bảo Lâm khẩn trương xây dựng kế hoạch đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn để tổ chức thực hiện theo đúng quy định; hoàn thành trước ngày 15/3/2024.

Sở Xây dựng thường xuyên giám sát, đôn đốc UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc triển khai thực hiện kế hoạch đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn đúng kế hoạch, tiến độ, đảm bảo theo đúng quy định; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của địa phương theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 164/NQ-CP yêu cầu thống nhất cách đánh số nhà. Trong nghị quyết này, Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an nghiên cứu, xây dựng thống nhất giải pháp quản lý đánh số nhà, đánh số và gắn biển số nhà, hướng dẫn UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện. Yêu cầu Bộ Xây dựng thống nhất giải pháp quản lý đánh số nhà, đánh số và gắn biển số nhà, hướng dẫn UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện.