Đạ Tẻh: Chuyển đổi hơn 900 ha cây trồng các loại

THANH HỒNG 06:28, 11/01/2023

Theo đó, trong năm 2022, các ban, ngành liên quan của huyện Đạ Tẻh đã vận động nông dân chuyển đổi 833 ha đất trồng lúa sang trồng các loại cây công nghiệp, cây ăn quả; trong đó, có 650 ha trồng bắp lai và 183 ha các loại cây ăn quả giống mới như: măng cụt, sầu riêng, chôm chôm, bưởi da xanh, bơ, hồ tiêu...

Bên cạnh đó, UBND huyện Đạ Tẻh cũng đã trích ngân sách địa phương gần 950 triệu đồng để hỗ trợ nông dân các xã, thị trấn trong huyện tiến hành chuyển đổi 102,8 ha đất vườn điều (giống cũ), vườn tạp kém hiệu quả sang trồng các loại cây công nghiệp, cây ăn quả, các giống bắp cao sản, dâu tằm, cây dược liệu...

Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý và được tư vấn kiến thức, kỹ thuật chăm sóc, nhiều hộ gia đình nông dân ở Đạ Tẻh cải thiện mức thu nhập đáng kể; trong đó, có nhiều hộ vươn lên khá, giàu.