107/111 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

T. HƯƠNG 06:01, 13/09/2023

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia, đối với Chương trình xây dựng Nông thôn mới, đến nay, toàn tỉnh có 107/111 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 96,4%; trong đó, 33 xã nông thôn mới nâng cao, 9 xã nông thôn mới kiểu mẫu. 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Đơn Dương, Đức Trọng, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Lâm Hà; 2 TP Đà Lạt và Bảo Lộc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các huyện còn lại đang tiếp tục rà soát hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí huyện nông thôn mới, lập hồ sơ đề nghị công nhận huyện Nông thôn mới. Tổng vốn đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2023 là 279,7 tỷ đồng; đến tháng 8/2023 đã giải ngân 202 tỷ đồng, đạt 72,2% kế hoạch. 

Tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục đẩy mạnh Chương trình xây dựng Nông thôn mới, nâng cao các tiêu chí với mục tiêu cụ thể đến năm 2025 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; có ít nhất 42,3% (ít nhất 47 xã) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có ít nhất 15,3% (ít nhất 17 xã) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trước năm 2025, Lâm Đồng được công nhận là tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.