8 tháng, thành lập mới 912 doanh nghiệp

DIỄM THƯƠNG 06:27, 15/09/2023

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong 8 tháng năm 2023, có 912 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 6.985,8 tỷ đồng, giảm 8,2% về số doanh nghiệp và giảm 45,1% về vốn đăng ký.

Bên cạnh đó, 516 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 14,2%; 237 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 13,5%; 151 doanh nghiệp giải thể, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Tổng số doanh nghiệp còn pháp nhân đang hoạt động hiện nay là 13.373 doanh nghiệp.

Về kinh tế tập thể, toàn tỉnh hiện có 527 hợp tác xã, với 71.900 thành viên, tăng 7,8% số lượng hợp tác xã và tăng 4,8% số lượng thành viên so với cùng kỳ năm trước.