Ngành Nông nghiệp giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 10,4% kế hoạch

C.PHONG 05:52, 18/09/2023

Năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng được giao quản lý, thực hiện 13 công trình, dự án. Trong đó, có 2 dự án vốn ODA, 4 dự án vốn ngân sách Trung ương và 7 dự án vốn ngân sách tỉnh. 

Tổng vốn cấp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên là 736 tỷ đồng, trong đó vốn kéo dài năm 2022 sang 2023 là trên 89 tỷ đồng; vốn cấp mới năm 2023 trên 647 tỷ đồng. Kết quả giải ngân năm 2023 (đến 20/8) trên 76 tỷ đồng, đạt 10,4% kế hoạch vốn năm 2023. 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp do nguồn vốn cấp cho Dự án Hồ Ta Hoét năm 2023 là trên 558 tỷ đồng chưa thực hiện được (chiếm 75% tổng vốn cấp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh nhưng tỷ lệ giải ngân mới đạt 500 triệu đồng, chiếm 0,089%).