107 doanh nghiệp thành lập mới

C. PHONG 06:29, 11/06/2024

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong tháng 5, địa phương có 107 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 632 tỷ đồng, tăng 10,3% về số doanh nghiệp và 11,6% về vốn đăng ký; 44 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 33,3%; 11 doanh nghiệp giải thể, tăng 22,2%, giảm 28,6%; 22 doanh nghiệp hoạt động trở lại, không tăng không giảm so với cùng kỳ.

Thống kê trong 5 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh có 514 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 2.390 tỷ đồng, giảm 5,3% về số doanh nghiệp và 24,9% về vốn đăng ký; 535 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 33,1%; 104 doanh nghiệp giải thể, tăng 26,8%; 208 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 32,5% so với cùng kỳ.