Phượng vàng B'lao

VÕ ĐÌNH QUÝT 06:34, 25/01/2024
Phượng vàng Blao. Ảnh: Võ Đình Quýt
Phượng vàng B'lao. Ảnh: Võ Đình Quýt