Thiếu nữ bên hoa xuân

NGUYÊN THI 06:31, 22/02/2024
Thiếu nữ bên hoa xuân. Ảnh: Nguyên Thi
Thiếu nữ bên hoa xuân. Ảnh: Nguyên Thi