Không nâng lương trước thời hạn 2 lần liên tiếp

06:59, 12/01/2023

Ông Huỳnh Quang Nhựt (Kiên Giang) hưởng lương ngạch chuyên viên, được xét nâng lương trước hạn từ 3,66 lên 3,99 vào năm 2018. Năm 2020, ông thi nâng ngạch và được chuyển sang chuyên viên chính, hệ số 4,4.

Ông Nhựt hỏi, năm 2022 ông có được xét nâng lương trước hạn lên 4,74 không vì khoảng cách giữa 2 lần nâng lương của ông là 4 năm, không phải 2 năm?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: "Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ".

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Kiên Giang thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Huỳnh Quang Nhựt liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

(Theo Chinhphu.vn)