Căn cứ xác định chủ nguồn thải chất thải nguy hại

07:02, 11/01/2023

Công ty của bà Lưu Thị Thùy Dung được thuê thi công tại một nhà máy và có phát sinh chất thải nguy hại, nhưng nhà máy từ chối xử lý chất thải nguy hại mà công ty bà phát sinh trong quá trình thi công.

Cơ sở phát sinh chất thải nguy hại là nhà máy mà công ty bà Dung đang thi công. Vậy nhà máy hay công ty của bà Dung là chủ nguồn thải chất thải nguy hại?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường quy định: "Chủ nguồn thải là tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc được giao quản lý, điều hành cơ sở phát sinh chất thải".

Như vậy, trong trường hợp công ty chỉ là đơn vị thi công (làm thuê) cho nhà máy (cơ sở đang hoạt động) thì nhà máy là cơ sở phát sinh chất thải và phải thực hiện các quy định về quản lý chất thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

(Theo Chinhphu.vn)