Tiếp nhận và giải quyết đúng hạn tất cả phản ánh kiến nghị trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

NGUYỄN NGHĨA 00:05, 02/04/2024

Tỉnh Lâm Đồng đã vận hành hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong quý 1/2024, tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 46 phản ánh kiến nghị trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Tất cả 46 phản ánh kiến nghị đã giải quyết được đăng tải trên Cổng dịch vụ công Quốc gia kịp thời và đúng quy định. Các phản ánh kiến nghị khác qua đường dây nóng đã được trả lời trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp.