Hết hiệu lực 36 văn bản quy phạm pháp luật

06:03, 03/03/2020

Theo danh mục vừa công bố, tất cả 36 văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Lâm Đồng hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 30/3/2019 đến hết ngày 31/12/2019...

Theo danh mục vừa công bố, tất cả 36 văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Lâm Đồng hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 30/3/2019 đến hết ngày 31/12/2019. Trong đó có 7 nghị quyết HĐND tỉnh và 29 quyết định của UBND tỉnh.
 
Cụ thể, văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của HĐND tỉnh gồm: Nghị quyết số 97, ngày 13/12/2018 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết số 57, ngày 5/12/2017 thông qua biểu giá khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế...
 
Và văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành như: Quyết định số 07, ngày 16/5/2012 quy định tỷ lệ chất lượng còn lại và xác định giá nhà, xe và các loại tài sản khác để tính lệ phí trước bạ; Quyết định số 27, ngày 27/6/2012 về quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ Dân phố văn hóa” và tương đương...
 
VŨ VĂN