Tiền lương dạy thêm giờ tính theo số giờ hay tiết dạy?

06:03, 03/03/2020

Việc thanh toán tiền lương dạy thêm giờ đối với giáo viên phổ thông được tính theo số tiết dạy thêm giờ.

Việc thanh toán tiền lương dạy thêm giờ đối với giáo viên phổ thông được tính theo số tiết dạy thêm giờ.
 
Bà Trần Xoa (Lai Châu) hỏi: Đối với giáo viên THCS thì số giờ được tính tăng giờ là số tiết dạy tăng thêm hay phải quy đổi số tiết dạy đó (45 phút/tiết) thành giờ? Ví dụ, giáo viên tăng 2 tiết/tuần thì được tính số tiết dạy này nhân (x) với số tiền của 1 giờ dạy hay phải quy đổi thành 1,5 giờ rồi nhân (x) với số tiền 1 giờ dạy?
 
Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:
 
Quy định về chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với giáo viên THCS được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.
 
Theo đó, số giờ dạy thêm/năm học là căn cứ để tính tiền lương dạy thêm giờ/năm học. Tuy nhiên, việc xác định giờ dạy hay tiết dạy phụ thuộc vào quy định chế độ làm việc đối với giáo viên của từng cấp học. Đối với cấp phổ thông, chế độ làm việc đối với giáo viên được quy định là tiết dạy (Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông).
 
Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC đã quy định định mức tiết dạy/năm học đối với giáo viên phổ thông được gọi là định mức giờ dạy/năm tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC. Vì vậy, việc thanh toán tiền lương dạy thêm giờ đối với giáo viên phổ thông được tính theo số tiết dạy thêm giờ.
 
(Theo Chinhphu.vn)