Từ ngày 1/3/2021, miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

06:01, 26/01/2021

Thông tư số 03/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính (ngày 11/1/2021) hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ, quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Thông tư số 03/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính (ngày 11/1/2021) hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ, quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
 
Theo đó, doanh nghiệp khoa học và công nghệ (theo quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ) được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định tại Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/3/2021. 
 
Cụ thể: Doanh nghiệp được miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo, nếu đáp ứng được các tiêu chí: doanh thu hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu hàng năm của doanh nghiệp; doanh thu được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin là doanh thu từ dịch vụ mới, không bao gồm các dịch vụ đã có trên thị trường. Đồng thời, doanh nghiệp khoa học và công nghệ phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ trong kỳ để được hưởng ưu đãi thuế TNDN...
 
PHẠM LÊ