CDC tỉnh Lâm Đồng thông báo cho mọi người dân trên địa bàn tỉnh (cập nhật ngày 16/09/2021)

07:09, 16/09/2021

CDC tỉnh Lâm Đồng thông báo cho mọi người dân trên địa bàn tỉnh (cập nhật ngày 16/09/2021)