CDC tỉnh Lâm Đồng thông báo cho mọi người dân trên địa bàn tỉnh (cập nhật ngày 20/09/2021)

07:09, 20/09/2021

CDC tỉnh Lâm Đồng thông báo cho mọi người dân trên địa bàn tỉnh (cập nhật ngày 20/09/2021)