Thông báo về việc công khai thông tin người nộp thuế

03:09, 20/09/2021

Thông báo về việc công khai thông tin người nộp thuế

Căn cứ điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định “...Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước hoặc hết thời hạn chấp hành các quyết định hành chính về quản lý thuế mà người nộp thuế hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành...”.
 
Căn cứ cơ sở dữ liệu quản lý thuế tập trung (TMS) tại Chi cục Thuế khu vực Bảo Lộc - Bảo Lâm tính đến thời điểm 31/8/2021 có 56 doanh nghiệp nợ tiền thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, với tổng số tiền thuế nợ là 9.263 triệu đồng  (kèm theo danh sách từng doanh nghiệp)
 
Chi cục Thuế khu vực Bảo Lộc - Bảo Lâm công khai thông tin người nộp thuế chây ỳ để nợ tiền thuế quá 90 ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết.