Thông báo v/v công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước

07:00, 22/09/2023

Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội; Căn cứ Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. 

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng thực hiện công khai thông tin 115 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/8/2023 với số tiền là 150.775.205.964 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi  tỷ, bảy trăm bảy mươi lăm triệu, hai trăm không năm ngàn, chín trăm sáu mươi bốn đồng). 

Lý do công khai: Người nộp thuế không chấp hành nghĩa vụ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP. 

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết.