Công bố về việc thành lập Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng

16:29, 01/11/2023

Căn cứ Điều 22 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;
Căn cứ Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng;
Ban sáng lập Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng công bố về việc thành lập Quỹ như sau:
1. Tên quỹ: Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng.
2. Địa chỉ trụ sở chính của quỹ:  Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại: 02633822414.
3. Tôn chỉ, mục đích của quỹ
Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Quỹ) là Quỹ từ thiện được tổ chức, hoạt động với mục đích hỗ trợ cho các hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm mục đích nhân đạo, từ thiện như: hỗ trợ khắc phục sự cố do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn và các đối tượng khác thuộc diện khó khăn, yếu thế cần sự trợ giúp của xã hội.
4. Phạm vi hoạt động của quỹ: Quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Lâm Đồng.
5. Lĩnh vực hoạt động chính của quỹ
5.1 Nguồn hình thành quỹ: Quỹ được hình thành trên cơ sở nguồn đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tăng trưởng tài sản của Quỹ trên cơ sở vận động tài trợ, vận động quyên góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của Quỹ.
5.2. Đối tượng, điều kiện nhận hỗ trợ, tài trợ
a). Đối tượng: 
- Trợ giúp nhân đạo thường xuyên, đột xuất cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn: Người nghèo và cận nghèo, người già neo đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; cơ sở trợ giúp xã hội; các cộng đồng nghèo, cộng đồng dễ bị tổn thương nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển cộng đồng an toàn.
-  Cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân bị thiệt hại do chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn giao thông và các tai nạn thảm họa khác. 
- Các hoạt động chữ thập đỏ khác theo quy định của Luật Hoạt động chữ thập đỏ năm 2008, Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hiện hành và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
b) Điều kiện: Đối tượng được nhận hỗ trợ theo Điều lệ Quỹ, có hồ sơ đề nghị hỗ trợ; được Giám đốc Quỹ thẩm định và ban hành quyết định hỗ trợ theo quy định.
6. Số tài khoản, tên, địa chỉ ngân hàng nơi quỹ mở tài khoản: 
- Số tài khoản: 111002954293
- Tên tài khoản: Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng
- Ngân hàng: Công thương Lâm Đồng
7. Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm và cơ quan cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ: Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng
8. Số tài sản đóng góp thành lập quỹ của các sáng lập viên: 
2.405.340.048 đồng (bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm lẻ năm triệu, ba trăm bốn mươi ngàn, không trăm bốn mươi tám đồng).