Cát Tiên: Phát huy vai trò phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc

HOÀNG SA 07:17, 09/01/2023

Những năm qua, công tác phản biện nhằm mục đích phát huy dân chủ được Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp huyện Cát Tiên đẩy mạnh thực hiện. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. 

Cử tri huyện Cát Tiên tham gia đóng góp nhiều ý kiến tại các kỳ tiếp xúc cử tri Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cử tri huyện Cát Tiên tham gia đóng góp nhiều ý kiến tại các kỳ tiếp xúc cử tri Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cát Tiên cho biết, trong năm 2022, MTTQ các cấp trong huyện đã tổ chức 36 cuộc giám sát; trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể thực hiện 9 cuộc; các xã, thị trấn thực hiện 27 cuộc. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị tổ chức 6 hội nghị phản biện 9 dự thảo nghị quyết, kế hoạch cấp huyện, xã và thị trấn; tổ chức góp ý 67 văn bản của MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND huyện và các cơ quan liên quan gửi đến. Sau hội nghị, MTTQ các cấp đã tổng hợp ý kiến góp ý, phản biện gửi cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa trước khi ban hành văn bản.

Riêng trong năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cát Tiên đã trực tiếp thực hiện giám sát 4 cuộc, gồm giám sát thực hiện công tác khuyến nông tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Trung tâm Nông nghiệp huyện, xã Quảng Ngãi và xã Đức Phổ; giám sát tổ chức Đảng, đảng viên thực hiện Quy định 213-QĐ/TW và Quy định 01-QĐ/TU về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy; phúc tra theo thông báo số 09/TB-MTTQ-BTT ngày 7/8/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tại UBND thị trấn Cát Tiên; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

Mặt khác, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các xã, thị trấn và các Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đã phát huy vai trò của Mặt trận và Nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng thời, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã phối hợp các tổ chức thành viên tổ chức 10 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. 

Trong công tác tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND các cấp tổ chức tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thường lệ giữa và cuối năm 2022 của Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, thu hút sự tham gia đông đảo của 3.976 lượt cử tri với 537 ý kiến kiến nghị. Tại các hội nghị, hầu hết các ý kiến đã được người có thẩm quyền trao đổi làm rõ, góp phần tăng cường sự đồng thuận của Nhân dân đối với các định hướng phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề Nhân dân băn khoăn. Ngoài các ý kiến tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện còn tham gia góp ý bằng văn bản. Các ý kiến đóng góp thể hiện rõ trách nhiệm của các đại biểu với nội dung phản biện; nhiều ý kiến phân tích, lập luận chặt chẽ, khoa học. Trên cơ sở đó, Mặt trận các cấp tổng hợp và chuyển về các đơn vị để chắt lọc bổ sung, hoàn thiện dự thảo trước khi ban hành.

Ngoài ra, trong năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cát Tiên đã ban hành hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn. Qua đó, nhân sự của các ban ở các xã, thị trấn thường xuyên được củng cố, kiện toàn kịp thời với 9 Ban Thanh tra Nhân dân gồm 70 thành viên; 20 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng với 83 thành viên. Các đơn vị này đã thường xuyên tổ chức giám sát hoạt động của chính quyền các cấp trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của Pháp lệnh 34, tập trung vào nội dung quy định “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, giám sát, dân thụ hưởng”, giám sát các công trình xây dựng đầu tư trên địa bàn. 

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được MTTQ các cấp huyện Cát Tiên đẩy mạnh thực hiện; tích cực phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng tham gia đối thoại, giải quyết kiến nghị, phản ánh của Nhân dân. Trong năm 2022, MTTQ huyện Cát Tiên đã tiếp nhận 2 đơn khiếu nại liên quan đến đất đai và đền bù, giải phóng mặt bằng. Qua nghiên cứu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chuyển đơn đến UBND huyện xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đến nay, UBND huyện đã có văn bản giải quyết dứt điểm sự việc. Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn cũng đã tích cực phối hợp với Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo quy định.