1.322 người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

05:11, 15/11/2021

Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng có 142 đơn vị hành chính cấp xã với 111 xã, 18 phường, 13 thị trấn và 1.376 thôn, tổ dân phố...

Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng có 142 đơn vị hành chính cấp xã với 111 xã, 18 phường, 13 thị trấn và 1.376 thôn, tổ dân phố. Thực hiện Kết luận 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kiêm nhiệm một số chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn và tổ dân phố; tính đến nay, tổng số người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố của tỉnh là 2.941 người, trong đó số người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn 1.322 người; ở thôn, tổ dân phố (3 chức danh) là 1.619 người. Thực hiện mô hình Bí thư kiêm trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận 386 người, trong đó bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác Mặt trận 272 người, bí thư kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố 114 người. 
 
Tỉnh còn có 10/12 huyện, thành phố thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố với số lượng 1.167 thôn, tổ dân phố thực hiện các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, chủ yếu là mô hình tự quản về an ninh trật tự.
 
NGUYỄN NGHĨA