Gần 92.700 mét khối gỗ khai thác trắng rừng trồng

05:11, 16/11/2021

Số liệu tập hợp giai đoạn năm 2017 - 2020, tổng sản lượng gỗ khai thác trắng rừng trồng của 5 công ty TNHH MTV lâm nghiệp trong tỉnh Lâm Đồng gần 92.700 m3...

Số liệu tập hợp giai đoạn năm 2017 - 2020, tổng sản lượng gỗ khai thác trắng rừng trồng của 5 công ty TNHH MTV lâm nghiệp trong tỉnh Lâm Đồng gần 92.700 m 3. Trong đó, chiếm tỷ lệ 8% sản lượng cung cấp cho các doanh nghiệp tinh chế, chế biến với công nghệ máy móc đầu tư và công suất chế biến đạt tiêu chí ưu tiên; 44% cung cấp cho các đơn vị và hộ gia đình, cá nhân sơ chế gỗ xẻ; còn lại tỷ lệ 48% cho 5 công ty TNHH MTV lâm nghiệp trong tỉnh Lâm Đồng chế biến, tinh chế tại chỗ. Kết quả thông qua hoạt động chế biến, tinh chế gỗ nói trên, 5 công ty TNHH MTV lâm nghiệp trong tỉnh Lâm Đồng đạt tổng doanh thu gần 119 tỷ đồng. Qua đó, góp phần tạo việc làm cho 607 nhân viên và lao động tự do tại địa phương, đạt thu nhập bình quân 7,7 triệu đồng/tháng; đồng thời, duy trì việc làm ổn định cho 130 cán bộ, công nhân viên, người lao động của 5 công ty TNHH MTV lâm nghiệp với thu nhập 9,2 triệu đồng/người/tháng.
 
MẠC KHẢI