Lâm Đồng khắc phục tình trạng ''quy hoạch treo''

02:08, 01/08/2022
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Công văn số 5309/UBND-QH nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế liên quan đến tình trạng “quy hoạch treo” và “dự án treo” trên địa bàn theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.
 
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành nội dung đồ án quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát các quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi; xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, công khai quy hoạch và kế hoạch thực hiện theo đúng quy định. Tổ chức thẩm định hoặc báo cáo Hội đồng thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch (thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh) theo quy định.
 
UBND các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thành quy hoạch chung đô thị và quy hoạch phân khu thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch (thuộc thẩm quyền) đảm bảo tiến độ, chất lượng và khả thi cao; tổ chức thực hiện nghiêm việc quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, trật tự xây dựng và trật tự đô thị sau khi quy hoạch được phê duyệt.
 
SONG AN