Đơn khiếu nại, tố cáo giảm

06:11, 25/11/2022
Năm 2022, tỉnh có tổng số 883  đơn khiếu nại, tố cáo (KNTC) phát sinh, giảm 8,97% so với cùng kỳ năm 2021. Nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai; quản lý, bảo vệ rừng, tài chính ngân sách của một cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân...
 
Cụ thể, tổng số đơn khiếu nại đủ điều kiện xử lý phát sinh trong kỳ là 617 đơn, giảm 8,5% đơn so với cùng kỳ năm 2021, trong đó khiếu nại thuộc lĩnh vực hành chính chiếm 97,1%; lĩnh vực tư pháp chiếm 1,3% và lĩnh vực khác chiếm 1,6%. Về tố cáo, tổng số đơn tố cáo đủ điều kiện xử lý phát sinh trong kỳ là 266 đơn, giảm 10,1% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó tố cáo thuộc lĩnh vực hành chính chiếm 83,9%; lĩnh vực tư pháp chiếm 9,2% và lĩnh vực khác chiếm 6,9%.
 
N.NGHĨA