Xây dựng 27 tủ sách cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số

QUỲNH UYỂN 10:11, 07/04/2023

(LĐ online) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng vừa giao Thư viện tỉnh xây dựng 27 tủ sách cộng đồng tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Theo đó, với tổng kinh phí 30 triệu đồng/tủ sách, Thư viện Lâm Đồng sẽ tiến hành xây dựng 27 tủ sách công cộng tại 27 xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 12/12 huyện, thành trong tỉnh trong năm 2023.  

Căn cứ vào nhu cầu thực tế của địa phương, Thư viện sẽ tiến hành lựa chọn các loại sách phù hợp, xây dựng tủ sách phong phú nhiều thể loại, tập trung vào các nội dung: Thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật về văn hoá, thể thao, gia đình, du lịch, phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở; giới thiệu nét đẹp văn hoá, đặc sắc của gia đình, thôn bản, làng, xã trong cộng đồng các dân tộc thiểu số và miền núi; giới thiệu các phương pháp, kỹ năng bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống tốt đẹp các dân tộc anh em.

Việc triển khai kip thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, nhu cầu của địa phương, mục đích của dự án sẽ nâng tổng số tủ sách cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số lên 32 tủ sách. Trước đó, Thư viện tỉnh đã hoàn thành thí điểm xây dựng 5 tủ sách tại 5 xã của Đà Lạt và Đơn Dương, gồm: Tà Nung (Đà Lạt), Pró, Lạc Xuân, Ka Đơn, Tu Tra (Đơn Dương). Qua đó góp phần tích cực phát triển văn hóa đọc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.